Hirdetmények

Közgyűlési határozatok

 


Hirdetményi kézbesítés

 


Hagyatéki hirdetmények

Varga Józsefné


KÖZLEMÉNY

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a devecseri és ajkai járás területén hirdetmény útján értesíti a kis és nagy létszámú szarvasmarha-állományok tartóit a 2023.évi gümőkör (TBC) és brucellózis mentesség ellenőrző vizsgálatok időpontjáról.

Hirdetmény megtekintése…


Hirdetmény

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a  Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Hirdetmény megtekintése…


Ajka Város Sportkoncepciója…


Tájékoztató gazdálkodók részére

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park a védett természeti terülteken valamint a Natura 2000 területeken gazdálkodók részére természetvédelmi kezelői tájékoztatót bocsátott ki. A tájékoztatóban a területekre vonatkozó előírásokat, kezelési javaslatokat, valamint e területek történő természetkímélő kaszálás módszereit gyűjtötték össze.

A tájékoztatóban a vetési varjútelepekkel kapcsolatban a hatályos jogszabályi eljárásokról is olvashatunk.

Tájékoztató megtekintése…


HIRDETMÉNY – Koncessziós beszerzési eljárás

Részletek megtekintése…


HIRDETMÉNY

Ajka-Tósokberén és Ajka-Padragkút, közigazgatási területére védőkörzetet (községi zárlatot) rendelt el a Veszprém Megyei Kormányhivatal Devecseri Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Járási Főállatorvosa a fent nevezett területeken lévő méhészetekre mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző betegség miatt 2019. szeptember 16-tól.

A védőkörzetben:

A méhészetekből a méh, méhészeti termék és méhészeti fertőzést közvetítő tárgy nem vihető ki és oda nem vihető be.

A méhészetekbe csak a tulajdonos méhész illetve az ellenőrzést végző személyek léphetnek be.

A méhészetek tulajdonosai minden rendellenességet vagy megbetegedés gyanúját kötelesek dr. Kaufmann Gábor járási főállatorvosnak vagy Dr. Tóth Géza hatósági állatorvosnak bejelenteni.

A községi zárlat be nem tartása szabálysértésnek minősül, ezért az elkövető pénzbírsággal sújtható.

A zárlat feloldásáról a Járási Főállatorvos dönt, melyről Ajka város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot.

Dr. Jáger László
jegyző


H I R D E T M É N Y

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. március 8-ai rendkívüli ülésén a következő rendeleteket alkotta:

Részletek megtekintése…


JELENTÉS

az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása
szabályszerűségének ellenőrzéséről

ÁSZ jelentés letöltése…


Térítési díjakról szóló közlemény

Részletek letöltése…


Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása

Részletek letöltése…


Rendezési terv módosítás – Előzetes tájékoztatás

Tájékoztató levél letöltése…
Mellékletek letöltése…


Tisztelt Ajkai Lakosság!

Ajka Város Önkormányzatának Képviselõ- testülete 2015. február 05-i ülésén elfogadta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló, 3/2015. (II. 06.) önkormányzati rendeletet.

Rendelet letöltése…


Tisztelt Ajkai Lakosság!

Ajka Város Önkormányzatának Képviselõ- testülete 2015. február 5-i ülésén elfogadta az Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 29/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2015. (II.06.) önkormányzati rendeletet.

Rendelet letöltése…


FELHÍVÁS

AJKA VÁROS KÖZIGAZTATÁSI TERÜLETÉN VALÓ EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Ebtartók!

Ajka város közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve

2015. január 30. – 2015. február 28. között ebösszeírásra kerül sor.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és azokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Adatlap igénylése:

Az adatlap személyesen átvehető az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal (8400 Ajka, Szabadság tér 12.) portáján, vagy letölthető a város honlapjáról az alábbi linkről:

Adatlap letöltése…

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városgazdálkodási Irodáján, vagy telefonon (88/521-197) kérhető.

Az ebek bejelentése 2015. február 28-ig az alábbi módok egyikeként teljesíthető:

  • postai úton a kitöltött és aláírt adatlapokat az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városgazdálkodási Irodájára megküldve (8400 Ajka, Szabadság tér 12.),
  • személyesen, az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal (8400 Ajka, Szabadság tér 12.) portájára leadva, vagy
  • e-mailben az eb@hivatal.ajka.hu címre beküldve.

Felhívjuk egyúttal az Ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

  • 2013. január 1-jétől a 41/2010. (II.26.) Korm.rendelet 17/b § (10) bekezdése értelmében négy hónaposnál idősebb ebek csak mikrochippel (traszponderrel) megjelölve tarthatók. A jogszabály megsértése esetén az ebtartó 45.000 Ft pénzbírsággal sújtható.

Ezért kérjük, hogy aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírás adatlap kitöltése előtt azt pótolja!

  • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
  • Az Ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

FELHÍVJUK A TISZTELT EBTARTÓK FIGYELMÉT, HOGY AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYE – AZ ÁLLATVÉDELMI BÍRSÁGRÓL SZÓLÓ 244/1998. (XII. 31.) KORM. RENDELETBEN FOGLALTAK ALAPJÁN – 30.000 FT PÉNZBÍRSÁG.

Ajka, 2015. január 27.


AJKAI VÁLLALKOZÁSOK ADATAI

Részletek…


Tisztelt Ajkai Lakosság!

Ajka Város Önkormányzatának Képviselõ- testülete 2014. március 17-i rendkívüli ülésén elfogadta a 2014-2019. évre vonatkozó Városi Sportkoncepció tervezetét. Ez a tervezet a koncepció vázát, fõ elemeit, irányvonalát tartalmazza.

Sportkoncepció letöltése…

A város sportéletének jövõjét meghatározó sportkoncepció elfogadását megelõzõen az önkormányzat szükségesnek tartotta a sportkoncepció társadalmi vitára bocsátását.

Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal VI. emeleti nagytermében 2014. május 29-én 16.00-kor sor került a sportkoncepció tervezetének megvitatására, melyen részt vettek az érintett intézményvezetõk, sportegyesületi elnökök, testnevelõ tanárok és Ajka város sportéletében érintett szakemberek.

Jegyzőkönyv letöltése…


Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi fõosztálya Ajka településen, a KSH elnöke által 2014. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

Az összeírási munkát igazolvánnyal ellátott kérdezõk végzik. A mintavétel reprezentatív, vagyis a címek kijelölését a KSH véletlenszerû kiválasztással hajtja végre.

Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek. Az egyedi adatokat az összeírást végzõ személyek bizalmasan kezelik, azok mások számára nem hozzáférhetõek. Az adatgyûjtés során a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelõen járnak el.

A KSH munkatársai a lakosság részére munkanapokon 8 és 15 óra között a 88/620-218 telefonszámon adnak további felvilágosítást. Az adatgyûjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal biztosít tájékoztatást.

Tájékoztató letöltése

Dr. Jáger László
címzetes főjegyző


Hirdetmény

Tisztelt ajkai lakosság és civil szervezetek!

Ez úton értesítjük Önöket, hogy Ajka város Önkormányzata megkezdi Településrendezési Tervének módosítását a Bányász sportterület és környezete kapcsán.

A tervezett módosítás elfogadás elõtti záróvéleményének anyaga megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban, a városi fõépítésznél hétfõi napokon 13.00-16.00-ig, illetve ajka város honlapján.

Ajka Város Településrendezési Tervének módosítása:
letöltés PDF formátumban

Ajka, 2013. május 17.

Hornyák Attila
főépítész


Tájékoztató

Ajka Város Polgármestere tájékoztatom a tisztelt lakosságot arról, hogy a környezetvédelmi hatóság tájékoztatója alapján a légszennyezettség mértéke PM10 (szálló por koncentráció) légszennyezõ anyag esetében meghaladta a 4/2011 (I.14.) VM rendelet 3. számú mellékletében megállapított 100 mg/m3 riasztási küszöbértéket.

A szállópor egészségügyi hatásai a következõk:

A por részecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kötõhártyáját, a felsõlégutak nyálkahártyáját. A 10 mikrométernél kisebb porszemcsék lejutnak a tüdõhólyagokba. A por belégzése a légzõszervi betegek állapotát súlyosbítja, csökkenti a tüdõ ellenálló képességét a fertõzésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék felületükön toxikus anyagokat, valamint baktériumokat, vírusokat köthetnek meg és elõsegítik a bejutásukat a szervezetbe. Veszélyeztetettek a légúti betegségben szenvedõk, terhes anyák, az idõsek és a gyerekek. A levegõminõségi adatokról további tájékoztatás található a www.kvvm.hu/olm internetes honlapon.

Felkérem a lakosságot, hogy Ajka város egész területén mérsékelje a szilárd (szén, fa) és olajtüzelésû fûtõberendezések használatát. Ha van mód földgáztüzelésre, akkor azt használják. Az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hõmérsékletét csökkentsék még elfogadható értékre, így is mérsékelve a káros anyagok kibocsátását. A légszennyezettség további romlását elkerülendõ mellõzzék a személygépjármûvek (fõként dízel üzemûek) használatát és indokolatlan alapjárati üzemeltetését, utazzanak közösségi közlekedéssel. A gépkocsikkal közlekedõk olyan útvonalat válasszanak, amellyel el tudják kerülni a városközpont sûrûn lakott területeit. A szabad levegõn való tartozódást csökkentsék a minimumra a légúti betegségben szenvedõk, az idõsek és a gyereke pedig lehetõleg zárt helyen tartózkodjanak.

Az avar és kerti hulladék égetését megtiltom!

Továbbá felkérem a helyhez kötött légszennyezõ pontforrások üzemeltetõit, hogy kibocsátásaikat mérsékeljék.

Schwartz Béla
polgármester

Ajka, 2012. február 9.


Közszolgálati szerződés – Somló Volán Zrt.

Összevont jelentés az 137O/2007/EK rendelet 7. Cikk(1)bek. szerinti közzétételi kötelezettség teljesitéséhez


Közlemény

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Ajka város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2011. április 27-én megtartott ülésén az Ajkai Városi Bírósághoz négy év idõtartamra az alábbi személyeket választotta meg bírósági ülnöknek:

1. Borbély Krisztina Márta
2. Falusi István
3. Forintos Ferenc
4. Kovács Gézáné
5. Dr. Krutsay Miklósné
6. Mezõ Jánosné
7. Molnárné Bodor Ida
8. Tolnai András

Fiatalkorúak büntetõ ügyében eljáró bírósághoz megválasztott ülnökök:

1. Gellénné Káldi Szilvia
2. Nagy Szilvia Beáta
3. Põczéné Varga Éva
4. Vadászlaki Lászlóné

Schwartz Béla
polgármester


Gazdasági program

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének
Gazdasági programja
2011-2014. évre

megtekintés/letöltés


Gombaszakértő

Az ajkai Polgármesteri Hivatal térítésmentesen biztosítja, hogy a lakosság a szedett gombákat szakemberrel bevizsgáltathassa.
A gombák bevizsgálását Hiri László végzi naponta 8:00-16:00 között, személyes egyeztetést követően.
Telefonos elérhetősége az alábbi: 06/70/455-8718


Tájékoztató egyéni vállalkozóknak

Tisztelt Egyéni Vállalkozó!


Az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggõ 2010. január 1-én hatályba lépett jogszabályi változásokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek a tevékenység megkezdésének bejelentése kivételével megszüntetik az okmányirodákban történõ személyes ügyintézés lehetõségét. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése marad az az egyedüli ügytípus, amely mind személyesen az okmányirodában, mind pedig elektronikus úton intézhetõ.
2010. január 1-jét követõen a változás-bejelentési, a szünetelés, illetve megszüntetés bejelentési ügyek kizárólag elektronikus úton – erre szolgáló elektronikus nyomtatványok igénybevételével – a

www.magyarorszag.hu

ügyfélkapu rendszeren keresztül kezdeményezhetõek. (Vállalkozói ügyintézésre kizárólag a vállalkozó nevére létesített ügyfélkapu használható!!!) További tájékoztató és a nyomtatványok megtalálhatóak a

www.nyilvantarto.hu

honlapon.
A változás nyilvántartásba vételét követõen a birtokban lévõ vállalkozói igazolványt kötelezõ leadni – mivel az az adatváltozás következtében érvénytelenné válik – személyesen az okmányirodában vagy postai úton eljuttatva.
Ezen idõpontot követõen a vállalkozói igazolvány kiváltása a tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele, az csak az ügyfél (egyéni vállalkozó) kérésére kerül kiállításra (személyes megjelenéssel az okmányirodán, a meghatározott illeték lerovása mellett). A 2010. január 1-jét megelõzõen kiadott vállalkozói igazolványok a bennük foglalt adatok megváltozásáig, illetve visszavonásukig továbbra is érvényesek maradnak.

Dr. Jáger László
jegyzõ