Egyesületi pályázatok

PÁLYÁZAT

Ajka város Önkormányzatának Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága anyagi támogatás elnyerésére pályázatot hirdet ajkai székhelyű közművelődési- és sportegyesületek 2019. évi támogatására az alábbiak szerint:

A pályázat célja:
• közművelődési egyesületek esetében:

o A művelődő és önszerveződő közösségek működésének támogatása
o A lakosság széles rétegeit célzottan érintő kulturális, Ajkán megrendezett programok támogatása
o Országos és nemzetközi rendezvények szervezése, illetve azokon való részvétel
o Helytörténeti jelentőségű kiadványok támogatása
o Helyi értéktár gyarapítása

• sportegyesületek esetében:
o Ajka város sportegyesületei, sportklubjai alapvető működési feltételeinek segítése (edzői, segítői költségtérítés, nevezési díj, játékengedélyek, felszerelés vásárlás, utazási, étkezési költségek, játékvezetői díjak, mérkőzésekkel kapcsolatos költségek)
o Helyi sportrendezvények támogatása (nemzetközi-, országos szintű versenyek rendezéséhez)
o Nagyobb tömegeket megmozgató amatőr jellegű helyi rendezvények támogatása, melynek célja mind nagyobb számban bekapcsolni a város lakóit egyedi vagy folyamatos jelleggel a szabadidős sportba.

A pályázaton rendelkezésre álló összeg: 9.000.000 Ft

Pályázhatnak:
Azok az önszerveződő közösségek, melyek megfelelnek az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglalt szabályoknak, valamint amelyeknek jóváhagyott gazdasági-pénzügyi tervéből egyértelműen kitűnik, hogy a pályázat keretében megjelenített feladatához 30% önerővel rendelkezik.

A benyújtásához szükséges pályázati űrlap igényelhető az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Humánszolgáltató Irodáján (III. emelet 307-es iroda), illetve letölthető az alábbi hivatkozásról:

Pályázati űrlap letöltése…

A nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy az elnyert önkormányzati támogatás összegéről, a rendeltetésnek megfelelő felhasználásáról és a 30%-os önerő realizálásáról, a támogatási szerződésben rögzített módon számol el.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14. 13.00 óra

A benyújtás helye:

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda,
Bartalos Szilárd szervezési ügyintéző, III. emelet 307-es iroda
8400 Ajka, Szabadság tér 12.

A pályázatok elbírálása: a pályázatokat Ajka város Önkormányzata Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága bírálja el. A döntésről az Ajkai Szó-ban és Ajka város honlapján tájékoztatja a pályázókat.

A határidőn túl beérkező pályázatokat a bizottság nem fogadja el.

A j k a, 2019. május 20.

Utassy István s.k.
bizottság elnöke


PÁLYÁZAT

Ajka város Önkormányzata Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága anyagi támogatás elnyerésére pályázatot hirdet helyi nyugdíjas klubok részére az alábbiak szerint:

A pályázat célja:

A nyugdíjas klubok közösségfejlesztő tevékenységével, Ajka város pozitív megjelenítésével összefüggő programok, a városszépítésben végzett önkéntes munka támogatása, országos, megyei fesztiválokon, versenyeken való eredményes részvétel és a helyi értéktár gyarapítása.

A pályázati dokumentációhoz csatolni kell:

1. a 2019. január 1-jén regisztrált létszámukat, a nyugdíjas klub vezetőjének és az „Életet az éveknek” Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete elnökének aláírásával ellátott és a klubtagok névsorát tartalmazó tagsági nyilvántartást;

2. a nyugdíjas klub 2019. évi költségvetési tervét, feltüntetve a tervezett kiadásokat és bevételeket, külön nevesítve a tagdíj mértékét;

3. a klub keretében működő művészeti csoportok felsorolását, azok tevékenységét;

4. A pontrendszerben történő elbírálás okán szükséges csatolni:
- a 2019. évre tervezett klub-rendezvényeket,
- előrelátható hazai és külföldi fellépéseket, programtervet;
- a város arculatának szépítése érdekében tervezett önkéntes munkák vállalását,
- hazai versenyeken 2018. és 2019. évben elért helyezések dokumentumait,
- nemzetközi versenyeken 2018., 2019. évben elért helyezések dokumentumait,
- városban végzett közérdekű társadalmi munkák tervét,
- városon kívül végzett közérdekű tevékenységek,
- külföldön végzett tevékenységek tervét.

5. a pályázónak hitelt érdemlő módon dokumentálni kell a pályázat keretében megjelenített feladathoz igényelt támogatáshoz a 30%-os önerő meglétét, melybe beszámítható a nyugdíjas klub által a város érdekében elvégzett önkéntes munka értéke.

6. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nyugdíjas klub tudomásul veszi, hogy a részére megítélt támogatást az „Életet az éveknek” Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesületével kötött megállapodásban részletezett módon az „Életet az éveknek” Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesületén keresztül kapja meg.

A pályázaton rendelkezésre álló összeg: 3.000.000 Ft melyből az alaptámogatás mértéke átlagosan 20.000 Ft. Az alaptámogatásként felhasználható összeg maximum 600.000 Ft.

Az alaptámogatást csak a pályázaton résztvevő nyugdíjas klubok létszámuk arányában kaphatják meg, a nyugdíjas klubok tagsági létszámában meglévő átfedéseket az alaptámogatás odaítélésénél a pályázatot elbíráló Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottság nem veszi figyelembe.

A benyújtásához szükséges pályázati űrlap igényelhető az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Humánszolgáltató Irodáján (III. emelet 307-es iroda), illetve letölthető az alábbi hivatkozásról:

Pályázati űrlap letöltése…

A pályázaton sikeresen résztvevő nyugdíjas klub tudomásul veszi, hogy az elnyert önkormányzati támogatás összegéről, a rendeltetésnek megfelelő felhasználásáról, a támogatási szerződésben rögzített módon számol el.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14. 13.00 óra

A benyújtás helye:

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda,
Bartalos Szilárd szervezési ügyintéző, III. emelet 307-es iroda
8400 Ajka, Szabadság tér 12.

A pályázatok elbírálása: a pályázatokat Ajka város Önkormányzata Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága bírálja el és a döntésről az Ajkai Szó-ban és Ajka város honlapján tájékoztatja a pályázókat.
A határidőn túl beérkező pályázatokat a bizottság nem vesz figyelembe.

A j k a, 2019. május 20.

Utassy István s.k.
bizottság elnöke


2018. évi egyesületi támogatások elszámolásához szükséges adatlapok:

Adatlapok letöltése…


Közlemény

 A Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottság

2018. július 2-i üléséről

 57/2017. (VII.02.) MOSB határozat

Ajka város Önkormányzata Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága az ajkai székhelyű közművelődési- és sportegyesületek 2018. évi támogatására kiírt pályázatot elbírálta. A beérkezett pályázatokon összesen 22.000.000 Ft támogatási igényt nyújtottak be a pályázó egyesületek. A bizottság a rendelkezésre álló 9.400.000 Ft összegben a következők szerint döntött:

1             Ajka Trampolin Sportegyesület                                                                   400 000
2             Ajka Városi Amatőr Schnur Sakkegylet                                                      300 000
3             Ajka-Csingeri Borostyán Férfikar                                                                100 000
4             Ajkai Aerobik Sportegyesület                                                                      100 000
5             Ajkai Fotóklub                                                                                             450 000
6             Ajkai Grafikai Műhely                                                                                  400 000
7             Ajkai Képzőművészeti Egyesület                                                                400 000
8             Ajkai Kórház Sportegyesület                                                                        50 000
9             Ajkai Lovas és Hagyományőrző Egyesület                                                 200 000
10           Ajkai Magyar-Finn Baráti Egyesület                                                             50 000
11           Ajkarendekért Egyesület                                                                             200 000
12           Ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkör Kulturális Egyesület                     150 000
13           Babucsa-dülői Baráti Kör Egyesület                                                           100 000
14           BAHAR Orientális Tánc és Kulturális Egyesület                                         100 000
15           Bakonyi Csillagászati Egyesület                                                                 100 000
16           Bakonyi Tájfutó Klub                                                                                   350 000
17           Bánki Donát Természetbarát Egyesület                                                      250 000
18           Bányász Kulturális Egyesület                                                                       75 000
19           Bódéért Hagyományőrző Egyesület                                                           300 000
20           Boxer SE.                                                                                                   500 000
21           Boxsuli Ajka SE                                                                                          150 000
22           BringAjka                                                                                                    200 000
23           Cantabile Vegyeskar Egyesület                                                                  200 000
24           Civil Fórum Padragkútért Egyesület                                                           200 000
25           Csékúti Hegyért Egyesület                                                                         100 000
26           Csingervölgyért Egyesület                                                                          250 000
27           F.T. Diák Judo Club Ajka                                                                            300 000
28           Fekete Ló Floorball Egyesület Ajka                                                             50 000
29           Forma Fitt Sportaerobic Egyesület Ajkai Szakosztálya                             250 000
30           Gyepesi Örökségünk Egyesület                                                                250 000
31           Hangok Forrása Egyesület                                                                        200 000
32           Hypno Team Racing Kerékpáros Sportegyesület                                       50 000
33           Kiválók Kerékpáros Sportegyesület                                                           150 000
34           Mozgássérültek Ajkai Egyesülete                                                              150 000
35           Női Labdarúgó Club Ajka                                                                           400 000
36           Pallasz Testépítő és Erőemelő Sportegyesület                                            75 000
37           Röpisuli                                                                                                      200 000
38           SomLó Térség Lovas Egyesület                                                                100 000
39           Szent Cecília Kórus Egyesület                                                                   150 000
40           Tósokberéndért Egyesület                                                                         500 000
41           TovaFutók Sportegyesület                                                                          500 000
42           TovaFutók Sportegyesület (atlétika)                                                           250 000
43           TovaFutók Sportegyesület (triatlon szakosztály)                                        150 000

K.m.f.

Utassy István s.k.                                                 Szőke Melinda s.k.
bizottság elnöke                                                     bizottság titkára


58/2018. (VII. 02.) MOSB határozat

Ajka város Önkormányzatának Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága a helyi nyugdíjas klubok 2018. évi támogatására kiírt pályázatot elbírálta, és az alábbi támogatások odaítéléséről döntött 3. 000. 000 Ft összegben a következők szerint:

 1. Egészségügyi Nyugdíjas Klub                                                      100.000 Ft + 42.000 Ft alaptám.
 2. Ajkai Diabetes Klub                                                                      100.000 Ft + 34.000 Ft alaptám.
 3. Ajkai Látássérült Nyugdíjas Klub                                                  130.000 Ft + 21.000 Ft alaptám.
 4. Üveges Nyugdíjas Klub                                                                100.000 Ft + 23.000 Ft alaptám.
 5. Bánkis Természetjárók Nyugdíjas Klubja                                     150.000 Ft + 44.000 Ft alaptám.
 6. Jó Szerencsét Nyugdíjas Klub                                                      100.000 Ft + 20.000 Ft alaptám.
 7. Bányász Hagyományápoló Nyugdíjas Klub                                  100.000 Ft + 29.000 Ft alaptám.
 8. Tűzoltó Nyugdíjas Klub                                                                 100.000 Ft + 17.000 Ft alaptám.
 9. Timföldgyári Nyugdíjas Klub                                                          70.000 Ft + 11.000 Ft alaptám.
 10. Pedagógus Nyugdíjas Klub                                                           100.000 Ft + 17.000 Ft alaptám
 11. VGV Nyugdíjas Klub                                                                       90.000 Ft +14.000 Ft alaptám.
 12. „Életet az éveknek” Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete               150.000 Ft
 13. Orchidea Nyugdíjas Klub                                                               100.000 Ft + 22.000 Ft alaptám.
 14. „Őszirózsa” Városi Nyugdíjas Klub Ajka                                        100.000 Ft + 24.000 Ft alaptám.
 15. Hagyományőrző Regös Nyugdíjas Klub                                        140.000 Ft + 35.000 Ft alaptám.
 16. Nyugdíjas Baráti Kör                                                                        80.000 Ft + 19.000 Ft alaptám.
 17. Padragi Bányász Hagyományőrző Kör                                            80.000 Ft + 38.000 Ft alaptám.
 18. Dália Nyugdíjas Klub Ajkarendek                                                  100.000 Ft + 36.000 Ft alaptám.
 19. Gyepesi Örökség Nyugdíjas Klub                                                  100.000 Ft + 49.000 Ft alaptám.
 20. Lila Akác Nyugdíjas Klub                                                               120.000 Ft + 28.000 Ft alaptám.
 21. Nosztalgia Nyugdíjas Klub                                                             120.000 Ft + 26.000 Ft alaptám.
 22. Harmónia Klub                                                                                  32.000 Ft + 70.000 Ft alaptám.
 23. Önkormányzati Nyugdíjas Klub                                                      100.000 Ft + 19.000 Ft alaptám.

K.m.f.

Utassy István s.k.                                                Szőke Melinda s.k.
bizottság elnöke                                                   bizottság titkára


Pályázatok elszámolásához szükséges adatlapok

Adatlapok letöltése…


Közlemény

 A Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottság

2017. június 6-i rendkívüli üléséről

 56/2017. (VI.06.) MOSB határozat

Ajka város Önkormányzata Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága az ajkai székhelyű közművelődési- és sportegyesületek 2017. évi támogatására kiírt pályázatot elbírálta. A beérkezett pályázatokon összesen 24.500.000 Ft támogatási igényt nyújtottak be a pályázó egyesületek. A bizottság a rendelkezésre álló 9.000.000 Ft összegben a következők szerint döntött:

 1. Mozgássérültek Ajkai Egyesülete                                                       150.000 Ft
 2. Reneszánsz Egyesület                                                                         50.000 Ft
 3. Pallasz Testépítő és Erőemelő Sportegyesület                                    50.000 Ft
 4. Somló Térség Lovas Egyesülete                                                         100.000 Ft
 5. Boxsuli Ajka SE                                                                                    120.000 Ft
 6. Hangok Forrása Egyesület                                                                   200.000 Ft
 7. Robinson Lövész és Szabadidő Egyesület                                          150.000 Ft
 8. Ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkör Kulturális Egyesület              200.000 Ft
 9. Gyepesi Örökségünk Egyesület                                                           250.000 Ft
 10. F.T. Diák Judo Club Ajka                                                                      300.000 Ft
 11. BAHAR orientális Tánc és Kulturális Egyesület                                   100.000 Ft
 12. Csékúti Hegyért Egyesület                                                                   100.000 Ft
 13. Tósokberéndért Egyesület                                                                   400.000 Ft
 14. Ajka Városi Amatőr Schnur Sakkegylet                                               300.000 Ft
 15. Ajkai Trampolin Sportegyesület                                                           400.000 Ft
 16. Bakonyi Tájfutó Klub                                                                            350.000 Ft
 17. Bódéért Hagyományőrző Egyesület                                                    250.000 Ft
 18. Bányász Kulturális Egyesület                                                              50.000 Ft
 19. Ajkai Képzőművészeti Egyesület                                                        300.000 Ft
 20. Ajka-Csingeri Borostyán Férfikar                                                        250.000 Ft
 21. Ajkai Magyar-Finn Baráti Egyesület                                                    50.000 Ft
 22. Bánki Donát Természetbarát Egyesület                                              250.000 Ft
 23. Ajkai Lovas és Hagyományőrző Egyesület                                         200.000 Ft
 24. Civil Fórum Padragkútért Egyesület                                                    250.000 Ft
 25. Ajkai Fotóklub                                                                                      400.000 Ft
 26. Forma Fitt Sportaerobik Egyesület Ajkai Szakosztálya                       250.000 Ft
 27. Boxer SE.                                                                                            450.000 Ft
 28. Ajkai Kórház Sportegyesület                                                                50.000 Ft
 29. Csingervölgyért Egyesület                                                                  250.000 Ft
 30. Fekete Ló Floorball Egyesület                                                             50.000 Ft
 31. Szent Cecília Kórus Egyesület                                                           150.000 Ft
 32. Ajkarendekért Egyesület                                                                     200.000 Ft
 33. Ajkai Grafikai Műhely                                                                          450.000 Ft
 34. Női Labdarúgó Club Ajka                                                                    400.000 Ft
 35. BingAjka Kerékpáros Sportegyesület                                                 150.000 Ft
 36. Kiválók Kerékpáros Sportegyesület                                                    150.000 Ft
 37. Zöld Béka Baráti Társaság Egyesület                                                            0 Ft
 38. Röpisuli Sportegyesület                                                                       200.000 Ft
 39. Cantabile Vegyeskar Egyesület                                                           250.000 Ft
 40. TovaFutók Sportegyesület                                                                   350.000 Ft
 41. TovaFutók Sportegyesület (atlétika)                                                    200.000 Ft
 42. TovaFutók Sportegyesület (triatlon)                                                    100.000 Ft
 43. Ajka Városi Idősügyi Tanács                                                                 30.000 Ft
 44. Babucsa-dülői Baráti Kör Egyesület                                                   100.000 Ft

 

K.m.f.

                 Utassy István s.k.                                                 Szőke Melinda s.k.

                  bizottság elnöke                                                    bizottság titkára


57/2017. (VI. 06.) MOSB határozat

Ajka város Önkormányzatának Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága a helyi nyugdíjas klubok 2017. évi támogatására kiírt pályázatot elbírálta, és az alábbi támogatások odaítéléséről döntött 2. 750. 000 Ft összegben a következők szerint:

 1. Egészségügyi Nyugdíjas Klub                                                         90.000 Ft + 25.000 Ft alaptám.
 2. Ajkai Diabetes Klub                                                                         100.000 Ft + 21.000 Ft alaptám.
 3. Ajkai Látássérült Nyugdíjas Klub                                                    140.000 Ft + 21.000 Ft alaptám.
 4. Üveges Nyugdíjas Klub                                                                   100.000 Ft + 24.000 Ft alaptám.
 5. Bánkis Természetjárók Nyugdíjas Klubja                                        120.000 Ft + 39.000 Ft alaptám.
 6. Jó Szerencsét Nyugdíjas Klub                                                        100.000 Ft + 23.000 Ft alaptám.
 7. Bányász Hagyományápoló Nyugdíjas Klub                                    100.000 Ft + 29.000 Ft alaptám.
 8. Tűzoltó Nyugdíjas Klub                                                                      60.000 Ft + 18.000 Ft alaptám.
 9. Timföldgyári Nyugdíjas Klub                                                              80.000 Ft + 15.000 Ft alaptám.
 10. Pedagógus Nyugdíjas Klub                                                               90.000 Ft + 22.000 Ft alaptám
 11. VGV Nyugdíjas Klub                                                                         80.000 Ft +14.000 Ft alaptám.
 12. „Életet az éveknek” Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete                                    130.000 Ft
 13. Orchidea Nyugdíjas Klub                                                                   90.000 Ft + 22.000 Ft alaptám.
 14. „Őszirózsa” Városi Nyugdíjas Klub Ajka                                         100.000 Ft + 26.000 Ft alaptám.
 15. Hagyományőrző Regös Nyugdíjas Klub                                       140.000 Ft + 38.000 Ft alaptám.
 16. Nyugdíjas Baráti Kör                                                                        70.000 Ft + 23.000 Ft alaptám.
 17. Padragi Bányász Hagyományőrző Kör                                            70.000 Ft + 40.000 Ft alaptám.
 18. Dália Nyugdíjas Klub Ajkarendek                                                 100.000 Ft + 39.000 Ft alaptám.
 19. Gyepesi Örökség Nyugdíjas Klub                                                 100.000 Ft + 49.000 Ft alaptám.
 20. Lila Akác Nyugdíjas Klub                                                               110.000 Ft + 33.000 Ft alaptám.
 21. Nosztalgia Nyugdíjas Klub                                                          140.000 Ft + 28.000 Ft alaptám.
 22. Harmónia Klub                                                                                40.000 Ft + 51.000 Ft alaptám.

 

K.m.f.

                 Utassy István s.k.                                                 Szőke Melinda s.k.

                 bizottság elnöke                                                     bizottság titkára


Közlemény

 A Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottság

2016. május 19-i üléséről

 43/2016. (V.19.) MOSB határozat

Ajka város Önkormányzata Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága az ajkai székhelyű közművelődési- és sportegyesületek 2016. évi támogatására kiírt pályázatot elbírálta. A beérkezett pályázatokon összesen 22.000.000 Ft támogatási igényt nyújtottak be a pályázó egyesületek. A bizottság a rendelkezésre álló 9.000.000 Ft összegben a következők szerint döntött:

 1. Mozgássérültek Ajkai Egyesülete                                                       150.000 Ft
 2. Reneszánsz Egyesület                                                                            70.000 Ft
 3. Bányász Sportkör Ajka                                                                                    0 Ft
 4. Ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkör Kulturális Egyesület         200.000 Ft
 5. Gyepesi Örökségünk Egyesület                                                          200.000 Ft
 6. F.T. Diák Judo Club Ajka                                                                      500.000 Ft
 7. BAHAR orientális Tánc és Kulturális Egyesület                                130.000 Ft
 8. Csékúti Hegyért Egyesület                                                                  100.000 Ft
 9. Tósokberéndért Egyesület                                                                  420.000 Ft
 10. Ajka Városi Amatőr Schnur Sakkegylet                                            530.000 Ft
 11. Ajkai Trampolin Sportegyesület                                                          530.000 Ft
 12. Bakonyi Tájfutó Klub                                                                            330.000 Ft
 13. Bódéért Hagyományőrző Egyesület                                                  200.000 Ft
 14. Bányász Kulturális Egyesület                                                              250 000 Ft
 15. Ajkai Képzőművészeti Egyesület                                                       450.000 Ft
 16. Ajka-Csingeri Borostyán Férfikar                                                      250.000 Ft
 17. Ajkai Magyar-Finn Baráti Egyesület                                                  50.000 Ft
 18. Bánki Donát Természetbarát Egyesület                                            250.000 Ft
 19. Ajkai Lovas Egyesület                                                                         200.000 Ft
 20. Civil Fórum Padragkútért Egyesület                                                  250.000 Ft
 21. Ajkai Fotóklub                                                                                      400.000 Ft
 22. Forma Fitt Sportaerobik Egyesület Ajkai Szakosztálya                 200.000 Ft
 23. Boxer SE.                                                                                             500.000 Ft
 24. Ajkai Kórház Sportegyesület                                                              80.000 Ft
 25. Csingervölgyért Egyesület                                                                  250.000 Ft
 26. Fekete Ló Floorball Egyesület                                                           100.000 Ft
 27. Szent Cecília Kórus Egyesület                                                           150.000 Ft
 28. Ajkarendekért Egyesület                                                                     200.000 Ft
 29. Ajkai Grafikai Műhely                                                                           450.000 Ft
 30. Női Labdarúgó Club Ajka                                                                    280.000 Ft
 31. BingAjka Kerékpáros Sportegyesület                                               150.000 Ft
 32. Kiválók Kerékpáros Sportegyesület                                                  100.000 Ft
 33. Röpisuli Sportegyesület                                                                       100.000 Ft
 34. Cantabile Vegyeskar Egyesület                                                          200.000 Ft
 35. TovaFutók Sportegyesület                                                                   350.000 Ft
 36. TovaFutók Sportegyesület (atlétika)                                                   200.000 Ft
 37. Ajka Városi Idősügyi Tanács                                                               30.000 Ft
 38. Babucsa-dülői Baráti Kör Egyesület                                                  100.000 Ft
 39. Extrém Sportok Egyesülete Ajka SE                                                 100.000 Ft


K.m.f.

Utassy István s.k.                                                 Szőke Melinda s.k.
bizottság elnöke                                                      bizottság titkára

 

44/2016. (V. 19.) MOSB határozat

Ajka város Önkormányzatának Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága a helyi nyugdíjas klubok 2016. évi támogatására kiírt pályázatot elbírálta, és az alábbi támogatások odaítéléséről döntött 2. 600. 000 Ft összegben a következők szerint:

 1. Egészségügyi Nyugdíjas Klub                                                  90.000 Ft + 43.000 Ft alaptám.
 2. Önkormányzati Nyugdíjas Klub                                                 90.000 Ft + 25.000 Ft alaptám.
 3. Ajkai Diabetes Klub                                                                 100.000 Ft + 35.000 Ft alaptám.
 4. Jó Szerencsét Nyugdíjas Klub                                                  90.000 Ft + 23.000 Ft alaptám.
 5. Nosztalgia Nyugdíjas Klub                                                      130.000 Ft + 28.000 Ft alaptám.
 6. Ajkai Látássérült Nyugdíjas Klub                                            100.000 Ft + 20.000 Ft alaptám.
 7. Hagyományőrző Regös Nyugdíjas Klub                                130.000 Ft + 42.000 Ft alaptám.
 8. Bánkis Természetjárók Nyugdíjas Klubja                              110.000 Ft + 40.000 Ft alaptám.
 9. Bányász Hagyományápoló Nyugdíjas Klub                             80.000 Ft + 28.000 Ft alaptám.
 10. Pedagógus Nyugdíjas Klub                                                       80.000 Ft + 21.000 Ft alaptám.
 11. „Életet az éveknek” Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete        130.000 Ft
 12. Timföldgyári Nyugdíjas Klub                                                       80.000 Ft + 16.000 Ft alaptám.
 13. Nyugdíjas Baráti Kör                                                                   40.000 Ft + 21.000 Ft alaptám.
 14. Lila Akác Nyugdíjas Klub                                                          100.000 Ft + 33.000 Ft alaptám.
 15. Gyepesi Örökség Nyugdíjas Klub                                             90.000 Ft + 49.000 Ft alaptám.
 16. Dália Nyugdíjas Klub Ajkarendek                                              90.000 Ft + 35.000 Ft alaptám.
 17. „Őszirózsa” Városi Nyugdíjas Klub Ajka                                   90.000 Ft + 26.000 Ft alaptám.
 18. Üveges Nyugdíjas Klub                                                               90.000 Ft + 23.000 Ft alaptám.
 19. VGV Nyugdíjas Klub                                                                    80.000 Ft +15.000 Ft alaptám.
 20. Tűzoltó Nyugdíjas Klub                                                                60.000 Ft + 20.000 Ft alaptám.
 21. Orchidea Nyugdíjas Klub                                                            80.000 Ft + 20.000 Ft alaptám.
 22. Padragi Bányász Hagyományőrző Kör                                    70.000 Ft + 37.000 Ft alaptám.

 

K.m.f.

Utassy István s.k.                                                 Szőke Melinda s.k.
bizottság elnöke                                                      bizottság titkára

 

 


 Közlemény

 Ajka város Önkormányzatának Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága a helyi nyugdíjas klubok 2015. évi kiegészítő támogatására kiírt pályázatot 2015. október 27-én elbírálta, és az 90/2015.(X.27.) MOSB határozatában 400.000 Ft összegben az alábbi támogatások odaítéléséről döntött:

 

„Életet az Éveknek” Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete                      20 000 Ft

Ajkai Látássérült Nyugdíjas Klub                                                          30.000 Ft

Üveges Nyugdíjas Klub                                                                         25.000 Ft

Bánkis Természetjárók Nyugdíjas Klubja                                              30.000 Ft

Padragi Bányász Hagyományőrző Kör                                                  30.000 Ft

Bányász Hagyományápoló Nyugdíjas Klub                                           30.000 Ft

Pedagógus Nyugdíjas Klub                                                                   25.000 Ft

Nyugdíjas Baráti Kör                                                                              25.000 Ft

„Őszirózsa” Városi Nyugdíjas Klub Ajka                                                25.000 Ft

Dália Nyugdíjas Klub Ajkarendek                                                          25.000 Ft

Gyepesi Örökség Nyugdíjas Klub                                                          30.000 Ft

Lila Akác Nyugdíjas Klub                                                                       30.000 Ft

Hagyományőrző Regös Klub                                                                 30 000 Ft

Önkormányzati Nyugdíjas Klub                                                              20 000 Ft

Egészségügyi Nyugdíjas Klub                                                                25.000 Ft

 

K.m.f.

 

                  Utassy István s.k.                                                  Szőke Melinda s.k.

                 bizottság elnöke                                                      bizottság titkára

 


 

 

  Közlemény

 A Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottság

2015. április 28-i üléséről

 

42/2015. (IV.28.) MOSB határozat

Ajka város Önkormányzata Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága az ajkai székhelyű közművelődési- és sportegyesületek 2015. évi támogatására kiírt pályázatot elbírálta, és az alábbi támogatások odaítéléséről döntött 8.000.000 Ft összegben a következők szerint:

 

 1. Mozgássérültek Ajkai Egyesülete                                                       150.000 Ft
 2. Reneszánsz Egyesület                                                                         70.000 Ft
 3. Ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkör Kulturális Egyesület             250.000 Ft
 4. Gyepesi Örökségünk Egyesület                                                          200.000 Ft
 5. F.T. Diák Judo Club Ajka                                                                     650.000 Ft
 6. Csékúti Hegyért Egyesület                                                                  100.000 Ft
 7. Tósokberéndért Egyesület                                                                   400.000 Ft
 8. Ajka Városi Amatőr Schnur Sakkegylet                                               500.000 Ft
 9. Ajkai Trampolin Sportegyesület                                                           500.000 Ft
 10. Bakonyi Tájfutó Klub                                                                            300.000 Ft
 11. Bódéért Hagyományőrző Egyesület                                                    250.000 Ft
 12. Bányász Kulturális Egyesület                                                              250 000 Ft
 13. Ajkai Képzőművészeti Egyesület                                                         400.000 Ft
 14. Ajka-Csingeri Borostyán Férfikar                                                         250.000 Ft
 15. Ajkai Magyar-Finn Baráti Egyesület                                                       50.000 Ft
 16. Bánki Donát Természetbarát Egyesület                                               200.000 Ft
 17. Ajkai Lovas Egyesület                                                                          150.000 Ft
 18. Civil Fórum Padragkútért Egyesület                                                     250.000 Ft
 19. Ajkai Fotóklub                                                                                       300.000 Ft
 20. Gyepesi Asztalitenisz SE.                                                                              0 Ft
 21. Boxer SE.                                                                                            250.000 Ft
 22. Ajkai Kórház Sportegyesület                                                                 80.000 Ft
 23. Csingervölgyért Egyesület                                                                   200.000 Ft
 24. Fekete Ló Floorball Egyesület                                                             100.000 Ft
 25. Ajkai Kosárlabda Egyesület                                                                 100.000 Ft
 26. Szent Cecília Kórus Egyesület                                                             150.000 Ft
 27. Ajkarendekért Egyesület                                                                      150.000 Ft
 28. Ajkai Grafikai Műhely                                                                           450.000 Ft
 29. Női Labdarúgó Club Ajka                                                                     280.000 Ft
 30. BingAjka Kerékpáros Sportegyesület                                                   200.000 Ft
 31. Ajka Városi Idősügyi Tanács                                                                  30.000 Ft
 32. Röpisuli Sportegyesület                                                                        200.000 Ft
 33. Cantabile Vegyeskar Egyesület                                                            150.000 Ft
 34. TovaFutók Sportegyesület                                                                   290.000 Ft
 35. Babucsa-dülői Baráti Kör Egyesület                                                     150.000 Ft

 

 

K.m.f.

 

                  Utassy István s.k.                                                  Szőke Melinda s.k.

                   bizottság elnöke                                                      bizottság titkára


 

43/2015. (IV. 28.) MOSB határozat

Ajka város Önkormányzatának Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága a helyi nyugdíjas klubok 2015. évi támogatására kiírt pályázatot elbírálta, és az alábbi támogatások odaítéléséről döntött 2. 600. 000 Ft összegben a következők szerint:

 1. Egészségügyi Nyugdíjas Klub                                                         100.000 Ft + 41.000 Ft alaptám.
 2. Mozgássérültek Klubja                                                                      60.000 Ft + 21.000 Ft alaptám.
 3. Önkormányzati Nyugdíjas Klub                                                        80.000 Ft + 27.000 Ft alaptám.
 4. Ajkai Diabetes Klub                                                                         100.000 Ft + 27.000 Ft alaptám.
 5. Jó Szerencsét Nyugdíjas Klub                                                        100.000 Ft + 24.000 Ft alaptám.
 6. Nosztalgia Nyugdíjas Klub                                                              130.000 Ft + 32.000 Ft alaptám.
 7. Ajkai Látássérült Nyugdíjas Klub                                                    100.000 Ft + 15.000 Ft alaptám.
 8. Hagyományőrző Regös Nyugdíjas Klub                                         130.000 Ft + 41.130 Ft alaptám.
 9. Bánkis Természetjárók Nyugdíjas Klubja                                       100.000 Ft + 37.000 Ft alaptám.
 10. Bányász Hagyományápoló Nyugdíjas Klub                                      71.000 Ft + 29.000 Ft alaptám.
 11. Pedagógus Nyugdíjas Klub                                                               70.000 Ft + 21.000 Ft alaptám.
 12. „Életet az éveknek” Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete                                    100.000 Ft
 13. Timföldgyári Nyugdíjas Klub                                                              70.000 Ft + 16.000 Ft alaptám.
 14. Nyugdíjas Baráti Kör                                                                          30.000 Ft + 19.000 Ft alaptám.
 15. Lila Akác Nyugdíjas Klub                                                                 120.000 Ft + 31.000 Ft alaptám.
 16. Gyepesi Örökség Nyugdíjas Klub                                                    100.000 Ft + 48.000 Ft alaptám.
 17. Dália Nyugdíjas Klub Ajkarendek                                                    100.000 Ft + 34.000 Ft alaptám.
 18. „Őszirózsa” Városi Nyugdíjas Klub Ajka                                            90.000 Ft + 30.000 Ft alaptám.
 19. Üveges Nyugdíjas Klub                                                                     79.000 Ft + 21.000 Ft alaptám.
 20. VGV Nyugdíjas Klub                                                                          70.000 Ft +14.000 Ft alaptám.
 21. Tűzoltó Nyugdíjas Klub                                                                     50.000 Ft + 17.000 Ft alaptám.
 22. Orchidea Nyugdíjas Klub                                                                100.000 Ft + 19.000 Ft alaptám.
 23. Padragi Bányász Hagyományőrző Kör                                              50.000 Ft + 36.000 Ft alaptám.

 

 

K.m.f.

 

                  Utassy István s.k.                                                  Szőke Melinda s.k.

                   bizottság elnöke                                                      bizottság titkára


Közlemény

Ajka város Önkormányzatának Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága a helyi nyugdíjas klubok 2014. évi támogatására kiírt pályázatot elbírálta, és az 5/2014.(XI.10.) MOSB határozatában 400.000 Ft összegben az alábbi támogatások odaítéléséről döntött:

Egészségügyi Nyugdíjas Klub                                                                 35.000 Ft

Ajkai Látássérült Nyugdíjas Klub                                                             35.000 Ft

Üveges Nyugdíjas Klub                                                                           30.000 Ft

Bánkis Természetjárók Nyugdíjas Klubja                                                30.000 Ft

Bányász Hagyományápoló Nyugdíjas Klub                                            35.000 Ft

Timföldgyári Nyugdíjas Klub                                                                   35.000 Ft

Pedagógus Nyugdíjas Klub                                                                    30.000 Ft

Orchidea Nyugdíjas Klub                                                                        30.000 Ft

„Őszirózsa” Városi Nyugdíjas Klub Ajka                                                 35.000 Ft

Dália Nyugdíjas Klub Ajkarendek                                                           30.000 Ft

Gyepesi Örökség Nyugdíjas Klub                                                           40.000 Ft

Lila Akác Nyugdíjas Klub                                                                        35.000 Ft

K.m.f.

Utassy István s.k.                                                    Szőke Melinda s.k.
bizottság elnöke                                                      bizottság titkára