Pénzügyi Iroda

Irodavezető:

Kellerné Kovács Rita
tel.: 06-88-521-121
fax: 88/212-794
e-mail: penzugy@hivatal.ajka.hu

Az iroda ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 8:00 – 15:30 óráig
szerda: 8:00 – 15:30 óráig

 1. Feladata a képviselő-testületek (Ajka, Halimba, Öcs), nemzetiségi önkormányzatok, szociális társulás, az önkormányzatok tisztségviselői (polgármester, alpolgármester, jegyző, társulási elnök) munkájához kapcsolódó gazdálkodási és pénzügyi feladatkörben a döntés-előkészítés és a végrehajtás szervezése.
 2. Az iroda ellátja az önkormányzat költségvetésének tervezésével, végrehajtásával, annak számviteli, pénzellátási, beszámolási és pénzügyi információval kapcsolatos feladatokat.
 3. Elkészíti a mindenkori költségvetési rendelet-tervezetet, valamint a költségvetési rendelet módosítását – legalább negyedévenként.
 4. Koordinálja az önkormányzati intézmények gazdálkodását, és biztosítja a kincstári jellegű intézmény-finanszírozást.
 5. Ellenőrzi, nyilvántartja a nettó finanszírozással kapcsolatos MÁK elszámolásokat.
 6. Ellenőrzi az intézmények elemi költségvetését és beszámolóit, költségvetési jelentéseket, mérlegjelentéseket, pénzmaradvány elszámolásokat.
 7. Felméri a központi támogatást megalapozó normatívákat és annak valóságtartalmát ellenőrzi. Gondoskodik a normatívák leigényléséről, évközi változásjelentéséről és év végén azok elszámolásáról.
 8. Közreműködik egyéb működési és felhalmozási tárgyú központi támogatások pályázati anyagának előkészítésében, megvalósítás során a támogatás lehívásában, befejezését követően pedig az elszámolásokban.
 9. Nemzetközi támogatás előkészítésében és lebonyolításában részt vesz.
 10. ÁFA elszámolást és bevallást készít, ehhez megfelelő nyilvántartást vezet. Rehabilitációs hozzájárulás bevallásáról gondoskodik, melyhez alapnyilvántartást vezet. Kapcsolatot tart a NAV Veszprém Megyei Igazgatóságával.
 11. Gondoskodik a nem rendszeres kifizetések számfejtésről – KIR3 program szerint. A hivatalban kifizetett jövedelmekről igazolást ad ki.
 12. Kezeli az önkormányzatok fizetési számla megnyitott és megnyitandó alszámláit. Ellátja az utalással kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a számlavezető pénzintézettel. Házipénztárt kezel.
 13. Bevételek előírása, könyvelése. Közmű-beruházási hitel, megelőlegezett gyermektartásdíjak behajtására konkrét intézkedések megtétele. Adószámlák kontírozása, főkönyvi könyvelése. Negyedéves analitikus feladások elkészítése.
 14. Nyilvántartja az önkormányzat vagyonát – a vagyonkataszter kivételével.
 15. Közreműködik az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétben történő elhelyezéséről.
 16. Hitelfelvételeket készíti elő és gondoskodik azok lehívásáról, valamint elszámolásáról.
 17. Elkészíti és folyamatosan felülvizsgálja a pénzügyi, számviteli tárgyú szabályzatokat, gondoskodik azok érvényesüléséről.
 18. Illetékek nyilvántartásáról, beszedéséről, utalásáról gondoskodik.
 19. Nyilvántartja a hivatal kis értékű tárgyi eszközeit.