Önkorm. és Humánszolg. Iroda

Irodavezető:

Szőke Melinda
tel.: 88/521-109
fax: 88/212-794
e-mail: szoke.melinda@hivatal.ajka.hu

Az iroda ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 8:00 – 15:30 óráig
szerda: 8:00 – 15:30 óráig

 1. Ellátja a képviselő-testületek (Ajka, Halimba, Öcs), a nemzetiségi önkormányzat, a bizottságok, a képviselők, az önkormányzatok tisztségviselői (polgármester, alpolgármester, jegyző) munkájához kapcsolódó szervezési, ügyviteli, jogi és információs tevékenységet, ügyiratkezelési és iratvédelmi feladatokat, és gondoskodik a polgármester és a jegyző melletti titkárnői (ügyviteli) feladatok ellátásáról.
 1. Az iroda előkészíti a közművelődési, közoktatási, művészeti és tudományos, valamint sportfeladatokkal kapcsolatos döntéseket és gondoskodik azok végrehajtásáról. Segíti az önkormányzat által fenntartott oktatási, nevelési közművelődési intézmények szakmai, gazdasági tevékenységét. E feladatkörében az iroda látja el az önkormányzati óvoda, a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ, gyermektábor felügyeletével, irányításával kapcsolatos fenntartói, döntés-előkészítési és végrehajtási, valamint szervezési feladatokat. Részt vesz az intézményvezetőket érintő személyi ügyek szakmai előkészítésében, gondoskodik a döntések végrehajtásáról. Véleményezi a fentiekben felsorolt intézmények munkaterveit, szervezeti és működési szabályzatát. Gondoskodik az ágazati jogszabályok intézményeknél történő végrehajtásáról. Rendszeresen kapcsolatot tart az intézményvezetőkkel, érdekképviseletekkel. Elősegíti az arany-, a gyémánt- és vasoklevelek adományozását. Elemzi az oktatási, nevelési, közművelődési és sportellátottság színvonalát, szükség szerint intézkedéseket kezdeményez.
 1. Ellenőrzi az intézmények statisztikai adatszolgáltató tevékenységét. Közreműködik az intézményeket érintő költségvetési ellenőrzések végrehajtásában, lefolytatásában. Szakmailag véleményezi az intézmények pót-előirányzati kérelmét és egyéb, a fenntartóhoz benyújtott intézményi igényeket (szakmai és gazdasági fejlesztési elképzelések).
 1. Javaslatokat dolgoz ki az intézmények közötti ellátási aránytalanságok megszüntetésére.
  Javaslatokat tesz az intézményi vagyon működtetésére (fejlesztések, beruházások, létesítmények funkciójának megváltoztatása, megszüntetése), e téren együttműködik a feladat ellátásáért elsősorban felelős irodával. Az iroda feladata a belső szervezeti egységek számára a szervezési segítségnyújtás is.
 1. Állami feladatként szervezi a választások és országos népszavazások lebonyolítását, illetve önkormányzati feladatként a helyi népszavazás és népi kezdeményezés körébe tartozó feladatok szakszerű megvalósítását.
 1. Nyilvántartást vezet a képviselő-testületi, helyi nemzetiségi önkormányzati, bizottsági napirendekről, határozatokról.
 1. Törvényességi szempontból ellenőrzi a képviselő-testület, a helyi nemzetiségi önkormányzat, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket.
 1. Gondoskodik a hivatal működéséhez szükséges folyóiratok, közlönyök, szakirodalom, irodaszer beszerzéséről.
 1. Részt vesz a helyi rendeletek előkészítésében.
 1. Kapcsolatot tart a civil szervezetekkel
 1. Döntésre előkészíti a személyi ügyeket, önállóan, illetve az érintett irodák bevonásával gondoskodik a döntések végrehajtásáról. Vezeti a személyügyi nyilvántartásokat, vezeti a szabadságok, tanulmányi szabadságok nyilvántartását.
 1. Elkészíti, és évente aktualizálja a Hivatal oktatási tervét, szervezi a továbbképzéseket és a kiküldetések bonyolítását.
 1. Önkormányzati tulajdonú Kft ügyvezetőit, az önkormányzati intézmények vezetőit érintő személyi nyilvántartásokat kezeli, a rájuk vonatkozó személyi ügyek döntés-előkészítését az intézmény szakmai irányítását ellátó irodával közösen szervezi.
 1. Ellenőrzi a munkaidő betartását, a szabadságok igénybevételének nyilvántartását, a tanulmányi szerződések teljesítését.
 1. Részt vesz a kitüntetések ünnepélyes keretek között történő átadásának megszervezésében.
 1. Gondoskodik a Hivatal tűz- és munkavédelmi feladataival kapcsolatos szabályzatok karbantartásáról.
 1. Az iroda nyilvántartást vezet a szigorú számadású nyomtatványokról.
 1. Ellátja az esélyegyenlőség biztosításával összefüggő adminisztratív és koordinációs feladatokat.