Ösztöndíj pályázatok

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Pályázat 2018. évi kiírása

A Bursa Hungarica ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a helyi önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges (www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx). Azok a pályázok, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerbe, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A pályázati regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése.

A pályázónak a személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt – kell az önkormányzatnál benyújtani. (Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda Bartalos Szilárd ügyintéző 307. sz. iroda)

A pályázatok benyújtási határideje: 2017. november 7.

A pályázók köre a következő:

„A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. december 7.

A pályázatokat Ajka város Önkormányzata Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága bírálja el.

Részletes pályázati kiírás:

„A” típusú pályázatra

„B” típusú pályázatra


K Ö Z L E M É N Y

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága a sportolói ösztöndíjról szóló 10/2014. (III.18.) önkormányzati rendelet alapján a 2017. szeptember 25-én megtartott ülésén

Gaál Zsóka

Egresi Máté

Pad Franciska

pályázók részére 2017. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig bruttó 30.000. Ft/hó összegű ösztöndíjat állapított meg.

Utassy István s.k.
bizottság elnöke


K Ö Z L E M É N Y

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága a művészeti ösztöndíjról szóló 11/2014. (III.18.) önkormányzati rendelet alapján a 2017. szeptember 25-én megtartott ülésén

Vörös Gergő

Farkas András

Szabó Georgina

pályázók részére 2017. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig bruttó 30.000. Ft/hó összegű ösztöndíjat állapított meg.

Utassy István s.k.
bizottság elnöke


 

K Ö Z L E M É N Y

 

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága a sportolói ösztöndíjról szóló 10/2014. (III.18.) önkormányzati rendelet alapján a 2016. július 7-én megtartott rendkívüli ülésén

Czendrei Luca

Egresi Máté

pályázók részére 2016. július 1. napjától 2017. június 30. napjáig bruttó 30.000. Ft/hó összegű ösztöndíjat állapított meg.

Utassy István s.k.

bizottság elnöke

 


K Ö Z L E M É N Y

 

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága a művészeti ösztöndíjról szóló 11/2014. (III.18.) önkormányzati rendelet alapján a 2016. július 7-én megtartott ülésén

Szenes Tamás

Ramasz László

pályázók részére 2016. július 1. napjától 2017. június 30. napjáig bruttó 30.000. Ft/hó összegű ösztöndíjat állapított meg.

Utassy István s.k.

bizottság elnöke

 


 

Tájékoztató a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2016. évi elbírálásáról

Ajka város Önkormányzatának Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága zárt ülésen a „BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” 2016. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálásáról döntött.

„A” típusú pályázatra 55 fő adta be igényét. A bizottság a szociális helyzetük alapján rászoruló 53 főnek ítélte meg a támogatást.

„B” típusú pályázatra 1 fő adta be igényét. A bizottság a pályázó szociális helyzete alapján támogatta a pályázatot.

A bizottság „A” típusú pályázat esetén, 10 hónap időtartamra, „B” típusú pályázat estében3x10 hónap időtartamra, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre  1.000 Ft fő/hó – 5.500 Ft fő/hó közötti összeget ítélt meg a város 2016. évi költségvetésében erre a célra elkülönített 1.400 eFt összegből, mellyel a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatókat kívánja támogatni.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az önkormányzat által megállapított támogatási összeget a támogatással megegyező mértékben kiegészíti.

Az ösztöndíjban részesülteknek gratulálunk!

 
Utassy István s.k.
Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottság elnöke


 K Ö Z L E M É N Y

 Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága a sportolói ösztöndíjról szóló 10/2014. (III.18.) önkormányzati rendelet alapján a 2015. július 21-én megtartott ülésén

Czendrei Luca

Csánicz Laura Blanka

Egresi Máté

pályázók részére 2015. július 1. napjától 2016. június 30. napjáig bruttó 30.000. Ft/hó összegű ösztöndíjat állapított meg.

 

Utassy István s.k.
bizottság elnöke


K Ö Z L E M É N Y

 Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága a művészeti ösztöndíjról szóló 11/2014. (III.18.) önkormányzati rendelet alapján a 2015. július 21-én megtartott ülésén

Szenes Tamás

pályázó részére 2015. július 1. napjától 2016. június 30. napjáig bruttó 30.000. Ft/hó összegű ösztöndíjat állapított meg.

 

Utassy István s.k.
bizottság elnöke


Tájékoztató a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2015. évi elbírálásáról

Ajka város Önkormányzatának Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága zárt ülésen a „BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” 2015. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálásáról döntött.

„A” típusú pályázatra 67 fő adta be igényét. A bizottság a szociális helyzetük alapján rászoruló 66 főnek ítélte meg a támogatást. 1 fő pályázata érvénytelennek minősült, mivel nem feleltek meg a pályázati kiírásnak. „B” típusú pályázatot nem nyújtottak be.

A bizottság „A” típusú pályázatra, 10 hónap időtartamra 66 fő részére 1.000 Ft fő/hó – 4.000 Ft fő/hó közötti összeget ítélt meg a város 2015. évi költségvetésében erre a célra elkülönített 1.400 eFt összegből, mellyel a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatókat kívánja támogatni.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az önkormányzat által megállapított támogatási összeget a támogatással megegyező mértékben kiegészíti.

Az ösztöndíjban részesülteknek gratulálunk!


Közlemény

Ajka város Önkormányzatának Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága a főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíjáról szóló 9/2014. (III.18.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi pályázókat részesítette ösztöndíjba:

Mayer Zoltán
Horváth Orsolya Mónika
Boldizsár Éva Viktória
Rieder Kitti

Ajka, 2014. november 14.

Utassy István s.k.                                                   Szőke Melinda s.k.
bizottság elnöke                                                     bizottság titkára


Tájékoztató a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2014. évi elbírálásáról

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága zárt ülésen a „BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” 2014. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálásáról döntött.

„A” típusú pályázatra 70 fő adta be igényét. A bizottság a szociális helyzetük alapján rászoruló 66 főnek ítélte meg a támogatást. 4 fő pályázata érvénytelennek minősült, mivel nem feleltek meg a pályázati kiírásnak. „B” típusú pályázatot nem nyújtottak be.

A bizottság „A” típusú pályázatra, 10 hónap időtartamra 66 fő 1.000 Ft fő/hó – 4.000 Ft fő/hó közötti összeget ítélt meg a város 2014. évi költségvetésében erre a célra elkülönített 1.400 eFt összegből, mellyel a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatókat kívánja támogatni.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az önkormányzat által megállapított támogatási összeget a támogatással megegyező mértékben kiegészíti.

Az ösztöndíjban részesülteknek gratulálunk!

Utassy István s.k.
Humán és Népjóléti Bizottság elnöke