Építési és Városgazdálkodási Iroda

Adminisztrációs feladatok

Szlotta Melinda
88/521-197
varosepites@hivatal.ajka.hu

Irodavezető

Venczel Antal
88/521-197
venczel@hivatal.ajka.hu

 1. Koordinálja és szervezi az Építési és Városgazdálkodási Iroda feladatait. Gondoskodik a településfejlesztési-, területrendezési-, település üzemeltetési feladatok, kapcsolódó döntés-előkészítési munkák elvégzéséről. Közreműködik a városfejlesztéssel kapcsolatos döntések előkészítésében. Részt vesz a pénzügyi-műszaki tervezésben.
 2. Ellátja az önkormányzat lakó-, és egyéb épületek felújításával kapcsolatos felújítási programjait, pályázatait.

 

Városgazdálkodási ügyintéző

Andrónyi Miklós
irodavezető-helyettes
88/521-181
andronyi@hivatal.ajka.hu

 1. Ivóvíz és szennyvízcsatorna-hálózat építése, üzemeltetése.
 2. Belvízvédelmi, belvízrendezési programok előkészítése.
 3. Zárt- és nyílt csapadékvíz elvezetési rendszerek tisztíttatása, fenntartása
 4. Vízfolyások, patakok, csónakázó-tó fenntartásával kapcsolatos feladatok.
 5. Szökőkutak, ivó kutak üzemeltetése.
 6. Rágcsálóirtási feladatok.
 7. Piac és vásártartással kapcsolatos feladatok.
 8. Távhőszolgáltatással kapcsolatos önkormányzatot érintő szakmai feladatok ellátása.
 9. Közmunkára rendelt munkások feladatainak koordinálása.
 10. Közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladatok.
 11. Önkormányzati tulajdonú temetők üzemeltetéssel kapcsolatos szakmai feladatok.
 12. Városi strand-, uszoda és kempingszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati feladatok.
 13. Önkormányzati intézmény rendszert érintő energetikai, energiaracionalizálási feladatok.

 

Környezetvédelmi ügyintéző

Kalóz Tímea
88/521-169
kaloz.timea@hivatal.ajka.hu

 1. Környezetvédelmi, állatvédelmi, növényvédelmi, vadkárral kapcsolatos hatósági ü
 2. Környezetkárosító tevékenységek figyelemmel kísérése.
 3. Hulladékgyűjtéssel, hulladéklerakással, hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok.
 4. Köztéri bútorok fenntartása, játszótéri eszközök üzemeltetése.
 5. Szobrok, köztéri alkotások karbantartása, felújítása.
 6. Parkfenntartással, zöldterület gondozással, köztisztasággal kapcsolatos feladatok.
 7. Hó-, és síkosság-mentesítéssel kapcsolatos feladatok.
 8. Önkormányzati erdők fenntartása.
 9. Településgondnoki rendszer felügyelete, koordinálása.
 10. Közmunkások feladataink koordinálása.
 11. Telepengedélyezési eljárások előkészítése, a nyilvántartások kezelése.
 12. Állati hulladékok ártalmatlanítása, kóbor ebek és macskák befogása.
 13. Veszélyes és veszélyesnek minősített állatok tartásával kapcsolatos nyilvántartás.

 

Magasépítési ügyintéző

Kovács Dániel
88/521-138
kovacs.daniel@hivatal.ajka.hu

 1. Önkormányzati intézmények fejlesztési, felújítási, karbantartási feladatai.
 2. Önkormányzati vagyonbiztosítással kapcsolatos ügyek intézése.
 3. Ellátja a leromlott állapotú lakóépületek felújításával kapcsolatos önkormányzati feladatokat.

 

Lakcímnyilvántartó ügyintéző

Szabóné Verdes Judit
88/521-134
verdes.judit@hivatal.ajka.hu

 1. Az önkormányzat lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatainak ellátása.
 2. Bel-, és külterületi kiskertek, mezőgazdasági területek bérbeadása.
 3. Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok (pavilonok, garázsok stb.) bérbeadása
 4. Mezőgazdasági célú ingatlanok művelésének ellenőrzése, szerződés kötés.

 

Városgazdálkodási ügyintéző

Marton Eszter                                                                                                                     88/521-128
marton.eszter@hivatal.ajka.hu

 1. Az önkormányzat gazdasági társaságaival kapcsolatos feladatok ellátása.
 2. Közbeszerzési eljárások bonyolítása.
 3. Közvilágítással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása, hibaelhárítás.
 4. Gázszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati feladatok.
 5. Erős-, és gyengeáramú hálózatokkal kapcsolatos önkormányzati feladatok.
 6. Karácsonyi díszvilágítással, karácsonyi vásárral összefüggő önkormányzati feladatok.
 7. Elektromos töltőállomások telepítési és fenntartási feladatai.
 8. 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek tárolásának igazolását.
 9. Ebrendészeti szolgáltatással kapcsolatos feladatok.

 

Vagyongazdálkodási ügyintéző

Stállné Holczer Alíz                                                                                                             88/521-149
stallne.aliz@hivatal.ajka.hu

 1. Önkormányzati telkek kialakítása, megosztása.
 2. Ingatlan értékesítések, adásvételi szerződések előkészítése.
 3. Szolgalmi jog alapításához kapcsolódó eljárások bonyolítása.
 4. Tulajdonosi nyilatkozatok elkészítése.
 5. Szakhatósági nyilatkozatok kiadása az engedélyezési eljárásokban.

 

Közlekedési ügyintéző – Fejlesztés

Pávlicz Péter                                                                                                                        88/521-168
pavlicz.peter@hivatal.ajka.hu

 1. Közlekedéssel kapcsolatos beruházási, felújítási feladatok.
 2. Híd, járda- és közúthálózat fejlesztése, felújítása.
 3. Hidak fenntartásával kapcsolatos feladatok.
 4. Útprogram elkészítése, felülvizsgálata.
 5. Gyalogátkelőhelyek létesítése.

 

Közlekedési ügyintéző – Üzemeltetés

Heinrich Péter                                                                                                                     88/521-119
heinrich.peter@hivatal.ajka.hu

 1. Közútkezelői hozzájárulások kiadása.
 2. Közutak, járdák, közterek fenntartásával kapcsolatos feladatok.
 3. Forgalom technikai eszközök, közlekedési táblák kihelyezése, fenntartása.
 4. Útburkolati jelek felújítása.
 5. Forgalmi rend kialakításával kapcsolatos ügyek.
 6. Parkolással, fizető parkolással kapcsolatos önkormányzati szakmai feladatok.
 7. Közterület-felbontási engedélyek kiadása.
 8. Gépkocsi bejárók kiépítésével kapcsolatos közútkezelői feladatok.
 9. Behajtási engedélyek kiadása.
 10. Mozgáskorlátozott parkolók kijelölése, kialakítása, megszűntetése.
 11. Autóbuszmegállók fedett váróinak karbantartása, felújítása, új váró telepítése.

 

Közterület-felügyelet

Csoportvezető

Mohos Milán                                                                                                                        88/521-160

Közterület felügyelő és adminisztráció

Póczik Rita
88/521-164
kozteruletfelugyelet@hivatal.ajka.hu

Közterület felügyelő

Simon András
Takács Levente                                                                                                       

 1. Közterületi rend, tisztaság, az önkormányzati vagyonnak a védelme.
 2. Jogszabályokba ütköző cselekmények megelőzése, megakadályozása.
 3. A közterületen folytatott tevékenységek ellenőrzése.
 4. A közterületet szennyező gépjármű vezetőjének, kísérőjének igazoltatása.
 5. Közterületen hagyott üzemképtelen, engedély nélküli, sérült jármű elszállíttatása.
 6. Szabálysértési feljelentés készítése és megküldése az illetékes hatóságnak.
 7. Térfigyelő kamera rendszer telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok.
 8. Ellátja az önkormányzat feladatkörébe tartozó halőri és mezőőri szolgálattal kapcsolatos feladatokat.
 9. Kapcsolatot tart és ellátja a Rendőrséggel, Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, Polgárőrséggel, Kormányhivatal Polgárvédelemmel kapcsolatos feladatokat.
 10. A közterület használattal, közterület bérbeadással kapcsolatos feladatok ellátása.