Építési és Városgazdálkodási Iroda

Építési és Városgazdálkodási Iroda

tel: 88/521-197
fax: 88/212-794
e-mail: varosepites@hivatal.ajka.hu

Az iroda ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 8:00 – 15:30 óráig
szerda: 8:00 – 15:30 óráig

 1. A településfejlesztési és területrendezési feladatok körében előkészíti a testületi döntéseket, szervezi végrehajtásukat
 2. Ellátja a polgármester és a jegyző hatáskörébe utalt környezetvédelmi feladatok döntés-előkészítését, végrehajtását.
 3. Feladata az önkormányzati közszolgáltatási ügyek tárgyi feltételeinek biztosítása,  fejlesztéseket szolgáló döntés-előkészítés, közreműködés a tervezésben, az önkormányzati beruházások és felújítások pénzügyi előkészítése és bonyolítása, az önkormányzati intézmények állóeszköz gazdálkodási tevékenységének segítése, összehangolása.
 4. Napi kapcsolatot tart a városi főépítésszel és a civil szervezetekkel.
 5. Az önkormányzat kommunális vízgazdálkodási és közlekedési feladatkörébe tartozó döntések előkészítése és végrehajtásuk szervezése (temetőfenntartás, vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, csatornázás, közutak és közterületek, zöldterületek kezelése, településtisztasági szolgáltatások, vízgazdálkodás és energiaellátás.)
 6. Az iroda gondoskodik a vagyonkataszterre vonatkozó szabályok szerint az önkormányzati vagyon nyilvántartásáról. E feladatkörében napi munkakapcsolatot tart a számviteli nyilvántartásokat vezető Pénzügyi Irodával.
 7. Javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat vagyonának hasznosítására, működtetésére.
 8. Feltárja az önkormányzat vállalkozási, vállalkozást segítő lehetőségeit.
 9. Ellátja az önkormányzati bérlemények bérbeadásának előkészítését, gondoskodik a bérleti szerződések megkötéséről, a nem lakás céljára bérbe adott helyiségeknél a szükséges felújítások elvégzéséről, szükség esetén bírósági eljárás kezdeményezéséről a bérleti díjhátralékosokkal szemben. Az önkormányzati tulajdonban álló (részleges vagy teljes tulajdonban) gazdasági társaságok működését érintően gondoskodik a döntés-előkészítésről, a végrehajtás szervezéséről a tulajdonost megillető jogosítványok körében.
 10. Gondoskodik a társasági tagsági jogosítványok gazdasági törvény szerinti gyakorlásáról az előkészítés és a végrehajtás szintjén.
 11. Az iroda feladatkörébe tartozik a közterületek rendjének és tisztaságának védelme, ellenőrzése.
 12. Gondoskodik a vagyonbiztosításhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról.
 13. Ellátja a Hivatal tulajdonában lévő gépkocsik üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

 

Az Építési és Városgazdálkodási Iroda feladatainak részletezése:

Irodavezető: 

Andrónyi Miklós
tel: 88/521-181

 • Előkészíti és szervezi az ivóvíz és szennyvízcsatorna-hálózat építésével, üzemeltetésével, a közműszolgáltatóval összefüggő önkormányzati feladatokat
 • Előkészíti a belvízvédelmi, belvízrendezési programot.
 • Ellátja az önkormányzat területén lévő vízfolyások és patakok fenntartásával kapcsolatos feladatokat.
 • Gondoskodik az állatvásár, állatpiac, állatkiállítás és állatverseny tartásával, kóbor ebek és macskák befogásával, ártalmatlanításával, a veszélyes és veszélyesnek minősített állatok tartásával, azok nyilvántartásával, az állatok védelmével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
 • Az érintett ügyintézőkkel egyeztetve koordinálja a közmunkára rendelt munkások feladatait, gondoskodik a munkavégzésükhöz szükséges feltételek biztosításáról.

Irodavezető helyettes:

Közlekedési ügyintéző – Fejlesztés – Pávlicz Péter         Tel.: 06-88/521-168

 • Közútkezelői kérelmek vizsgálata és engedélyezése, közművek elhelyezésének engedélyezése.
 • Forgalmi rend kialakításával kapcsolatos ügyek
 • Közlekedéssel kapcsolatos beruházási, felújítási feladatok
 • Hidak fejlesztésével, felújításával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
 • Mozgáskorlátozott parkolók kijelölésével, kialakításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Zárt csapadékvíz elvezetési rendszerek kialakítása.

Ügyintézők

Városüzemeltetési ügyintéző – Marton Eszter         Tel.: 06-88/521-128

 • Közutak, járdák, közterek javítása, fenntartása, üzemeltetése
 • Forgalom technikai eszközök fenntartása
 • Meglévő helyi közúthálózat útburkolati jeleinek felújítása
 • Közterület-bontási engedélyek kiadása és ellenőrzése
 • Közvilágítással, a gázszolgáltatással, az erős-, és gyengeáramú hálózatokkal kapcsolatos tervezési, kivitelezési és üzemeltetési feladatok
 • Zárt csapadékvíz elvezetési rendszerek karbantartása, helyreállítása.

 Magasépítési ügyintéző – Keresszegi Ferenc         Tel.: 06-88/521-108

 • Az önkormányzati intézmények esetén jelentkező igényeket műszaki-gazdasági szempontból elemzi, felülvizsgálja és javaslatot tesz azok megvalósíthatóságáról és pénzügyi előirányzat nagyságáról.
 • A jóváhagyott költségvetési előirányzatok alapján a költségvetési rendelet, valamint a központi jogszabályokat alkalmazva elvégzi a feladatok előkészítését, a szükséges pályáztatásokat és a vállalkozókkal történő szerződéskötést előkészíti.
 • A megkötött szerződések alapján lebonyolítja a jóváhagyott feladatokat az egy éves garanciális, és jogszabály szerinti szavatossági határidő lejártáig.
 • Idegen lebonyolításba adott feladatok esetén folyamatosan végigkíséri, irányítja a lebonyolító szervezet tevékenységét, annak munkáját folyamatosan ellenőrzi.
 • Ellátja, illetve közreműködik az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatásában, a közbeszerzési tervek elkészítésében, közbeszerzési szabályzat megalkotásában, aktualizálásában, jelentések elkészítésében.
 • Gondoskodik a nyílt csapadékvíz-elvezetési rendszerek karbantartásáról, helyreállításáról.
 • Gondoskodik a szökőkutak, ivókutak üzemeltetéséről, karbantartásáról és felújításáról.

Magasépítési ügyintéző – Venczel Antal         Tel.: 06-88/521-127

 • Kapcsolatot tart a tömegközlekedési szolgáltatóval, döntések előkészítése.
 • Megoldja az autóbuszmegállók fedett váróinak karbantartását, felújítását, új váró telepítését, egyéb kapcsolódó üzemeltetési feladatokat.
 • Közreműködik a városfejlesztéssel kapcsolatos, azokat szolgáló döntések előkészítésében. Közreműködik, a pénzügyi-műszaki tervezésben az önkormányzati intézmények fejlesztési, felújítási, karbantartási munkáinak előkészítésében és lebonyolításában.
 • Az önkormányzati intézmények esetén jelentkező igényeket műszaki-gazdasági szempontból elemzi, felülvizsgálja és javaslatot tesz azok megvalósíthatóságáról és a pénzügyi előirányzat nagyságáról.

Vagyongazdálkodási ügyintéző – Somogyi Márta        Tel.: 06-88/521-132

 • Ellátja a Ajkai „Főnix-Park” Szolgáltató és Tanácsadó Kft. működésével kapcsolatos ügyintézői feladatokat a tulajdonosok által történt megállapodásnak megfelelően.
 • Közreműködik az önkormányzati tulajdonviszonnyal rendelkező gazdasági társaságok esetében a szervezeti, gazdasági-, és jogi ügyeket érintő kérdések intézésében.
 • Ellátja a városi strand, uszoda és kempingszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
 • Kapcsolatot tart a távhőszolgáltatóval, előkészíti a döntéseket.
 • Gondoskodik a társasági tagsági jogosítványok gazdasági törvény szerinti gyakorlásáról az előkészítés és a végrehajtás szintjén.
 • Ellátja az Ajkai Temető Kft.-vel kapcsolatos feladatokat, előkészíti a rendelet módosítását.
 • Célirányosan ellátja az EU-s pályázatok menedzseri feladatait.
 • Ellátja, illetve közreműködik az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatásában, a közbeszerzési tervek előkészítésében, közbeszerzési szabályzat megalkotásában jelentések elkészítésében.

Vagyongazdálkodási ügyintéző – Stállné Holczer Alíz       Tel.: 06-88/521-149

 • Az irodavezető megbízása alapján részt vesz a rendezési tervek készíttetésének folyamatában, különösen saját területe vonatkozásában.
 • Figyelemmel kíséri, nyilvántartja, alkalmazza a vonatkozó jogszabályokat.
 • Az irodavezető eseti felhatalmazásával közreműködik minden olyan egyedi feladat végrehajtásában, amely az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységi körébe tartozik.
 • Megkeresések alapján szakhatósági nyilatkozatokat tesz az engedélyezési eljárásokban.
 • Környezetvédelmi hatósági hirdetmények kezelése.
 • Települési főépítésszel történő kapcsolattartás, polgármester hatáskörébe utalt településképi ügyek intézése.
 • Közreműködés a hatályos jogszabályok által a polgármester vagy a jegyző hatáskörébe utalt környezetvédelmi hatósági ügyek ellátásában.
 • Ellátja az önkormányzati tulajdonú bel és külterületi (kiskertek, egyéb mezőgazdasági területek, garázsok, lakások, üresen álló ingatlanok, stb.) bérbeadásával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a bérleti szerződések megkötéséről.
 • Vezeti az önkormányzati ingatlanvagyon-katasztert, és gondoskodik a vagyon számviteli nyilvántartásának összhangjáról.
 • Felhalmozási feladatok teljesítése során részt vesz az üzembe helyezési eljárásban, hogy a vagyonkataszter a szakmai követelményeknek megfeleljen.
 • A beérkezett telekigényléseket értékeli, majd a döntéshozó felé előterjesztést készít.
 • Javaslatot dolgoz ki olyan vagyon szerzésére, mely fejlesztési területként hasznosítható.
 • Eljár a közművesíthető lakótelkek kialakítása céljára alkalmas ingatlanok megszerzése érdekében.
 • Elvégzi a mezőgazdasági célú ingatlanok művelésének ellenőrzésével összefüggő önkormányzati feladatokat, a földbérleti ügyekben helyszíni bejárásokat végez, értékeli az igényeket, előterjesztéseket készít, intézkedéseket hoz.
 • Évente összeállítja az értékesíthető ingatlanok jegyzékét.
 • Rendezi a telekmegosztással kapcsolatos feladatokat, a rendezetlen tulajdonviszonyokat.
 • Lebonyolítja a szolgalmi jog alapításához kapcsolódó eljárásokat.
 • Figyelemmel kíséri és folyamatosan aktualizálja a térképészeti feladatokat.
 • Felülvizsgálja és szükség esetén intézkedik a nem lakás célú helyiségek műszaki állapota vonatkozásában.
 • Rendezi a tulajdonosi nyilatkozatok, hozzájárulások igénylésével összefüggő teendőket.
 • Előkészíti az önkormányzati bérlemények bérbeadását, ellátja a bérleti szerződésekkel-, bérleti díjak beszedésével kapcsolatos feladatokat, szükség esetén eljárást kezdeményez a bérleti díj hátralékosaival szemben.
 • Felügyeli az önkormányzati tulajdonában lévő lakásingatlanok üzemeltetését.

 Városüzemeltetési ügyintéző – Katona Zoltánné    Tel.: 06-88/521-167

 • Kezeli és vezeti a műszaki nyilvántartást.
 • Ellátja a közterület használattal kapcsolatos feladatokat.
 • Rendezi a közműfejlesztési hozzájárulások visszaigénylésével kapcsolatos teendőket.
 • Gondoskodik a közműnyilvántartások jogszabály szerinti vezetéséről, nyilvántartásáról.
 • Elkészíti az építéshatóság statisztikai jelentéseit.
 • Gondoskodik a közigazgatási területen a házszámok, utcanevek nyilvántartásáról, elvégzi ezen feladatokkal kapcsolatos önkormányzati teendőket.
 • Elvégzi a telepengedélyezési eljárások előkészítését, vezeti a nyilvántartásokat.
 • Intézi a vagyonbiztosítással kapcsolatos ügyeket.
 • Koordinálja a városháza üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart az ingatlan kezelővel, a szerződött felekkel, szolgáltatókkal.
 • Ellátja a hivatali gépkocsik üzemeltetésével kapcsolatos teendőket.
 • Figyelemmel kíséri a Szemünk Fénye Program keretében elkészült intézményekhez kapcsolódó szerződések teljesülését.
 • Közreműködik az AVÉP Kft., Nagytóberek Kft., Sport 2005 Kft., Ajkait Kft., Újélet 8 Kft., Ajkai Média Nonprofit Kft.-ket érintően az önkormányzat érdekeit érintő üzemeltetési ügyek intézésében.
 • Ellátja a piac és vásártartással kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a karácsonyi díszvilágítással, és a karácsonyi vásárral összefüggő önkormányzati feladatokat.

Lakcímnyilvántartó ügyintéző – Szabóné Verdes Judit         Tel.: 06-88/521-134

 • Ajka város és Öcs község lakcímeinek felülvizsgálata, melyek meglétéről és valósságáról helyszíni szemlével győződik meg. Lakóház szintjeinek, lakásainak, családi házas övezetben utca felülvizsgálata, majd a Kormányablak osztály értesítése a költözéssel nem járó lakcímváltozásról.
 • Címelemek és cím képzése, a központi címregiszterben új cím keletkeztetése, meglévő cím módosítása vagy törlése.
 • A járási földhivatal határozatában feltüntetett ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot, a címkoordinátákat és a címhez kapcsolódó postai irányítószámot rögzíti a központi címregiszterben.
 • A tulajdonosok megállapítása tulajdoni lap alapján, melyet összevet a helyszíni szemlén összegyűjtött adatokkal. Az így megállapított címeket rögzíti a központi címnyilvántartásban.
 • Egyszerű bejelentéshez kötött lakóépület felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány alapján az új lakóépület címének megállapítása és a központi címregiszterben való rögzítése.
 • Helytelen lakcím esetén, helyszíni szemlével és tulajdoni lappal a polgár valós lakcímének megállapítása és a rendszerben javító-jelentő lappal a megfelelő lakásba átjelentése.
 • A költözéssel nem járó lakcímváltozást eredményező címek eseményazonosítóját haladéktalanul megküldi a cím szerint illetékes járási hivatalnak a jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából.
 • Bejegyzi az önkormányzati képviselő-testület döntésének megfelelő címelemet a központi címregiszterbe.
 • Bonyolítja a kiskertekkel kapcsolatosan az önkormányzatot érintő feladatokat.

Környezetvédelmi ügyintéző – Kalóz Tímea           Tel.: 06-88/521-169

 • Ellátja a jogszabályok által a polgármester és a jegyző hatáskörébe utalt környezetvédelmi hatósági, és szakhatósági feladatokat.
 • A környezet megóvása érdekében kapcsolatot épít ki a társhatóságokkal, a nagyobb gazdasági társaságok környezetvédelmi felelőseivel, kezeli és nyilvántartja a környezetvédelemmel kapcsolatos adatokat.
 • Figyelemmel kíséri a város közigazgatási területén a környezetkárosító tevékenységeket, javaslatot tesz azok károsító hatásának csökkentésére.
 • Évente értékelést készít a környezet állapotáról.
 • Felügyeli a hulladékgyűjtéssel, hulladéklerakással és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatokat.
 • Ellátja az önkormányzat állategészségügyi feladatait.
 • Ellátja a parkfenntartással, zöldterület gondozással, fakivágással, köztisztasággal, téli hó-és síkosság mentesítéssel, az önkormányzati erdők fenntartásával kapcsolatos feladatokat.
 • Elvégezteti a játszóterek és köztéri bútorok javítását, felújítását. Javaslatot tesz az új játszóterek és kerti bútorok felállítására.
 • A városgazdálkodási ügyintézővel egyeztetve koordinálja a közmunkára rendelt munkások feladatait, gondoskodik a munkavégzésükhöz szükséges feltételek biztosításáról.
 • Ellátja az AVAR Kft. működésével kapcsolatos önkormányzati feladatokat.
 • Ellátja a Csónakázó-tó fenntartásával kapcsolatos feladatokat.
 • Gondoskodik az önkormányzat állategészségügyi feladatain belül az állati hulladékok ártalmatlanításával, az állatvásár, állatkiállítás és állatverseny tartásával, kóbor ebek és macskák befogásával, ártalmatlanításával, a veszélyes és veszélyesnek minősített állatok tartásával, azok nyilvántartásával, az állatok védelmével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
 • Az önkormányzat állategészségügyi feladatai közül megszervezi a gyepmesteri szolgálatot.
 • Ellátja az önkormányzati tulajdonú temetők üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos feladatokat

Közterület-felügyelő csoportvezető – Mohos Milán           Tel.: 06-88/521-160

 • Az önkormányzat közigazgatási területén a közterületek rendjének, tisztaságának, az önkormányzati vagyonnak a védelme.
 • A közterületi rendet, tisztaságot védő önkormányzati rendeletekbe, magasabb szintű jogszabályokba ütköző cselekmények megelőzése.
 • A jogsértő tevékenység folytatásának megakadályozása.
 • Rendszeres és folyamatos ellenőrzés a közterületen.
 • A közterületen folytatott tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése.
 • A közterületet szennyező gépjármű vezetőjének, kísérőjének igazoltatása, az üzemben tartó adatainak megállapítása céljából.
 • Intézkedik a közterületen hagyott üzemképtelen, illetve hatósági engedéllyel nem rendelkező, sérült járművel elszállíttatásáról.
 • Az önkormányzati tulajdonú parkok, utak, járdák, árkok, közvilágítás, játszóterek, kihelyezett táblák állagának ellenőrzése, közvetlen balesetveszély esetén az illetékes ügyintéző azonnali értesítése, az esetleges hiányosságok rögzítése és leadása az illetékes ügyintéző felé.
 • Szabálysértési feljelentés készítése és megküldése az illetékes szabálysértési hatóságnak.
 • Külön megállapodás alapján közös járőrözés a rendőrséggel, polgárőrséggel.
 • Irodavezetői utasításra más hatóságok hatósági ellenőrzésének végrehajtásában közreműködés.
 • Figyelemmel kíséri, nyilvántartja, és munkájában alkalmazza a szakterületére vonatkozó jogszabályokat, szükség esetén önkormányzati rendeletalkotást kezdeményez, rendelet-tervezetet készít, illetve ezek elkészítésében közreműködik.
 • Az irodavezető eseti felhatalmazásával közreműködik minden olyan egyedi feladat végrehajtásában, amely az Önkormányzat illetve a közös önkormányzati hivatal tevékenységi körébe tartozik.
 • Rendkívüli és kampány feladatok végrehajtása érdekében túlmunkára köteles, ha azt az irodavezető elrendeli.