Építési és Városgazdálkodási Iroda

Irodavezető: 

Venczel Antal
tel: 88/521-127
fax: 88/212-794
e-mail: venczel@hivatal.ajka.hu

Az iroda ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 8:00 – 15:30 óráig
szerda: 8:00 – 15:30 óráig

 1. A településfejlesztési és területrendezési feladatok körében előkészíti a testületi döntéseket, szervezi végrehajtásukat.
 1. Ellátja a polgármester és a jegyző hatáskörébe utalt építési igazgatási, valamint környezetvédelmi feladatok döntés-előkészítését, végrehajtását.
 1. Gondoskodik a műszaki és közműnyilvántartások vezetéséről.
 1. Az építési engedély kiadása előtt kialakítja szakmai álláspontját arról, hogy városépítészeti szempontok alapján engedélyezhető-e az építkezés. Szükség esetén (a városképet jelentősen megváltoztató létesítmények) köteles külső szakértőt igénybe venni, a területi főépítész szakmai véleményét kikérni.
 1. Feladata az önkormányzati közszolgáltatási ügyek tárgyi feltételeinek biztosítása, fejlesztéseket szolgáló döntés-előkészítés, közreműködés a tervezésben, az önkormányzati beruházások és felújítások pénzügyi előkészítése és bonyolítása, a közbeszerzések bonyolítása, az önkormányzati intézmények állóeszköz gazdálkodási tevékenységének segítése, összehangolása.
 1. Napi munkakapcsolatot tart a városi főépítésszel és a Városszépítő Egyesülettel.
 1. Az önkormányzat kommunális vízgazdálkodási és közlekedési feladatkörébe tartozó döntések előkészítése és végrehajtásuk szervezése, temetőfenntartás, vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, csatornázás, közutak és közterületek (zöldterületek) kezelése, településtisztasági szolgáltatások, vízgazdálkodás és energiaellátás.
 1. Az iroda gondoskodik a vagyonkataszterre vonatkozó szabályok szerint az önkormányzati vagyon nyilvántartásáról. E feladatkörében napi munkakapcsolatot tart a számviteli nyilvántartásokat vezető Pénzügyi Irodával.
 1. Javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat vagyonának hasznosítására, működtetésére.
 1. Feltárja az önkormányzat vállalkozási, vállalkozást segítő lehetőségeit.
 1. Ellátja az önkormányzati bérlemények (a képviselő-testület döntése szerinti ingatlanok) bérbeadásának előkészítését, gondoskodik a bérleti szerződések megkötéséről, a nem lakás célú bérbeadott helyiségeknél a szükséges felújítások elvégzéséről, szükség esetén bírósági eljárás kezdeményezéséről a bérleti díj hátralékosokkal szemben. Az Ajkai/t Kft., az AVAR, az AVÉP és a PRIMER Kft működését érintően gondoskodik a döntés-előkészítésről, végrehajtás szervezéséről, a tulajdonost megillető jogosítványok körében.
 1. Gondoskodik a társasági tagsági jogosítványok gazdasági törvény szerinti gyakorlásáról az előkészítés és a végrehajtás szintjén.
 1. A településfejlesztési, rendezési tervek előkészítése és végrehajtása során együttműködik a tárgy szerint illetékes irodával.
 1. Az iroda feladatkörébe tartozik a közterületek rendjének és tisztaságának védelme, ellenőrzése a közterület-felügyeletről és a szabálysértéseket tartalmazó jogszabályok rendelkezései szerint.
 1. Közreműködik a közbiztonsági-, védelmi ügyek döntés-előkészítésében, a végrehajtás szervezésében, és kapcsolatot tart a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel.
 1. Gondoskodik a vagyonbiztosításhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról.
 1. Az iroda feladata a Városháza karbantartásával kapcsolatos ügyek intézése.
 1. Ellátja a Hivatal tulajdonában lévő gépkocsik üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

 

Az Építési és Városgazdálkodási Iroda feladatainak részletezése:

Ügyintézők

Magasépítési ügyintéző – Bodor Géza         Tel.: 06-88/521-169

 • Az önkormányzati intézmények esetén jelentkező igényeket műszaki-gazdasági szempontból elemzi, felülvizsgálja és javaslatot tesz azok megvalósíthatóságáról és pénzügyi előirányzat nagyságáról.
 • A jóváhagyott költségvetési előirányzatok alapján a költségvetési rendelet, valamint a központi jogszabályokat alkalmazva elvégzi a feladatok előkészítését, a szükséges pályáztatásokat és a vállalkozókkal történő szerződéskötést előkészíti.
 • A megkötött szerződések alapján lebonyolítja a jóváhagyott feladatokat az egy éves garanciális, és jogszabály szerinti szavatossági határidő lejártáig.
 • Idegen lebonyolításba adott feladatok esetén folyamatosan végigkíséri, irányítja a lebonyolító szervezet tevékenységét, annak munkáját folyamatosan ellenőrzi.
 • Ellátja, illetve közreműködik az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatásában, a közbeszerzési tervek elkészítésében, közbeszerzési szabályzat megalkotásában, aktualizálásában, jelentések elkészítésében.

Vagyongazdálkodási ügyintéző – Beledi Zsolt       Tel.: 06-88/521-115

 • Vezeti az önkormányzati ingatlanvagyon-katasztert, és gondoskodik a vagyon számviteli nyilvántartásának összhangjáról.
 • Felhalmozási feladatok teljesítése során részt vesz az üzembe helyezési eljárásban, hogy a vagyonkataszter a szakmai követelményeknek megfeleljen.
 • A beérkezett telekigényléseket értékeli, majd a döntéshozó felé előterjesztést készít.
 • Javaslatot dolgoz ki olyan vagyon szerzésére, mely fejlesztési területként hasznosítható.
 • Eljár a közművesíthető lakótelkek kialakítása céljára alkalmas ingatlanok megszerzése érdekében.
 • Elvégzi a mezőgazdasági célú ingatlanok művelésének ellenőrzésével összefüggő önkormányzati feladatokat, a földbérleti ügyekben helyszíni bejárásokat végez, értékeli az igényeket, előterjesztéseket készít, intézkedéseket hoz.
 • Évente összeállítja az értékesíthető ingatlanok jegyzékét.
 • Rendezi a telekmegosztással kapcsolatos feladatokat, a rendezetlen tulajdonviszonyokat.
 • Lebonyolítja a szolgalmi jog alapításához kapcsolódó eljárásokat.
 • Figyelemmel kíséri és folyamatosan aktualizálja a térképészeti feladatokat.
 • Felülvizsgálja és szükség esetén intézkedik a nem lakás célú helyiségek műszaki állapota vonatkozásában.
 • Rendezi a tulajdonosi nyilatkozatok, hozzájárulások igénylésével összefüggő teendőket.
 • Előkészíti az önkormányzati bérlemények bérbeadását, ellátja a bérleti szerződésekkel-, bérleti díjak beszedésével kapcsolatos feladatokat, szükség esetén eljárást kezdeményez a bérleti díj hátralékosaival szemben.
 • Ellátja a közvilágítással és gázszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati teendőket.
 • Elvégzi a karácsonyi-, illetve egyéb díszvilágítással összefüggő feladatokat.
 • Felügyeli az önkormányzati tulajdonában lévő lakásingatlanok üzemeltetését.

Gazdasági ügyintéző -Somogyi Márta        Tel.: 06-88/521-115

 •  Ellátja a Ajkai „Főnix-Park” Szolgáltató és Tanácsadó Kft. működésével kapcsolatos ügyintézői feladatokat a tulajdonosok által történt megállapodásnak megfelelően.
 • Közreműködik az önkormányzati tulajdonviszonnyal rendelkező gazdasági társaságok esetében a szervezeti, gazdasági-, és jogi ügyeket érintő kérdések intézésében.
 • Előkészíti, egyezteti, és kiadja a jogszabályi követelményeknek, és az önkormányzat érdekeinek figyelembe vétele mellett az önkormányzat tulajdonát érintően a közterület-felbontási engedélyeket, vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat, ellenőrzi a megfelelő minőségi helyreállítást, szükség esetén intézkedést foganatosít.
 • Bonyolítja a kiskertekkel kapcsolatosan az önkormányzatot érintő feladatokat.

 Városüzemeltetési ügyintéző -Katona Zoltánné    Tel.: 06-88/521-167

 • Kezeli és vezeti a műszaki nyilvántartást.
 • Ellátja a közterület használattal kapcsolatos feladatokat.
 • Rendezi a közműfejlesztési hozzájárulások visszaigénylésével kapcsolatos teendőket.
 • Gondoskodik a közműnyilvántartások jogszabály szerinti vezetéséről, nyilvántartásáról.
 • Elkészíti az építéshatóság statisztikai jelentéseit.
 • Gondoskodik a közigazgatási területen a házszámok, utcanevek nyilvántartásáról, elvégzi ezen feladatokkal kapcsolatos önkormányzati teendőket.
 • Elvégzi a telepengedélyezési eljárások előkészítését, vezeti a nyilvántartásokat.
 • Intézi a vagyonbiztosítással kapcsolatos ügyeket.
 • Koordinálja a városháza üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart az ingatlan kezelővel, a szerződött felekkel, szolgáltatókkal.
 • Ellátja a hivatali gépkocsik üzemeltetésével kapcsolatos teendőket.
 • Figyelemmel kíséri a Szemünk Fénye Program keretében elkészült intézményekhez kapcsolódó szerződések teljesülését.
 • Közreműködik az AVÉP Kft., Nagytóberek Kft., Sport 2005 Kft., Ajkait Kft., Újélet 8 Kft., Ajkai Média Nonprofit Kft.-ket érintően az önkormányzat érdekeit érintő üzemeltetési ügyek intézésében.

Közlekedési ügyintéző - Pávlicz Péter         Tel.: 06-88/521-169

 • Közútkezelői és útügyi igazgatási tevékenység ellátása: közútkezelői kérelmek vizsgálata és engedélyezése, közművek elhelyezésének engedélyezése.
 • Közútkezelői hozzájárulások, közterület-felbontási engedélyek kiadása során szakmai együttműködés, közterületek felbontásának, a minőségi helyreállításoknak az ellenőrzése.
 • Közlekedéssel, a forgalmi rend kialakításával kapcsolatos ügyek intézése.
 • Híd, járda- és közúthálózat fejlesztésével, felújításával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Közlekedési létesítmények terveztetési, engedélyeztetési és kivitelezési feladatainak bonyolítása, irányítása.
 • Útburkolati jelek felülvizsgálata, felújítása, karbantartása, igények elbírálása.
 • Autóbuszmegállók fedett váróinak folyamatos karbantartása, felújítása, új váróhelyiségek kialakításával kapcsolatos teendők ellátása.

 Városgazdálkodási ügyintéző - Andrónyi Miklós Tel.: 06-88/521-141

 • Előkészíti és szervezi az ivóvíz és szennyvízcsatorna-hálózat építésével, üzemeltetésével, a közműszolgáltatóval összefüggő önkormányzati feladatokat.
 • Előkészíti a belvízvédelmi, belvízrendezési programot.
 • Gondoskodik a zárt- és nyílt csapadékvíz elvezetési rendszerek tisztíttatásáról.
 • Ellátja az önkormányzat területén lévő vízfolyások, patakok, valamint a Csónakázó-tó fenntartásával kapcsolatos feladatokat.
 • Gondoskodik a szökőkutak, ivókutak üzemeltetéséről, karbantartásáról és felújításáról.
 • Felügyeli a városi strand, uszoda és kempingszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
 • Felügyeli a piac és vásártartással kapcsolatos feladatokat.
 • Kapcsolatot tart a tömegközlekedési- és távhőszolgáltatóval.
 • Ellátja az önkormányzati tulajdonú temetők üzemeltetésével, fenntartásával, az Ajkai Temető Kft-vel kapcsolatos gazdasági feladatokat.
 • Szervezi a gyepmesteri szolgálatot, és a rágcsálóirtási feladatokat.
 • Gondoskodik az önkormányzat állategészségügyi feladatain belül az állati hulladékok ártalmatlanításával, az állatvásár, állatkiállítás és állatverseny tartásával, kóbor ebek és macskák befogásával, ártalmatlanításával, a veszélyes és veszélyesnek minősített állatok tartásával, azok nyilvántartásával, az állatok védelmével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
 • A környezetvédelmi ügyintézővel egyeztetve koordinálja a közmunkára rendelt munkások feladatait, gondoskodik a munkavégzésükhöz szükséges feltételek biztosításáról.

Környezetvédelmi ügyintéző – Kalóz Tímea           Tel.: 06-88/521-141

 • Ellátja a jogszabályok által a polgármester és a jegyző hatáskörébe utalt környezetvédelmi hatósági, és szakhatósági feladatokat.
 • A környezet megóvása érdekében kapcsolatot épít ki a társhatóságokkal, a nagyobb gazdasági társaságok környezetvédelmi felelőseivel, kezeli és nyilvántartja a környezetvédelemmel kapcsolatos adatokat.
 • Figyelemmel kíséri a város közigazgatási területén a környezetkárosító tevékenységeket, javaslatot tesz azok károsító hatásának csökkentésére.
 • Évente értékelést készít a környezet állapotáról.
 • Felügyeli a hulladékgyűjtéssel, hulladéklerakással és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatokat.
 • Ellátja az önkormányzat állategészségügyi feladatait.
 • Ellátja a parkfenntartással, zöldterület gondozással, fakivágással, köztisztasággal, téli hó-és síkosság mentesítéssel, az önkormányzati erdők fenntartásával kapcsolatos feladatokat.
 • Elvégezteti a játszóterek és köztéri bútorok javítását, felújítását. Javaslatot tesz az új játszóterek és kerti bútorok felállítására.
 • A városgazdálkodási ügyintézővel egyeztetve koordinálja a közmunkára rendelt munkások feladatait, gondoskodik a munkavégzésükhöz szükséges feltételek biztosításáról.
 • Ellátja az AVAR Kft. működésével kapcsolatos önkormányzati feladatokat.

 Közterület felügyelő 

 • Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv. valamint az e törvény végrehajtásáról szóló 234/2011.(XI.10.) Korm. rendelet alapján közreműködik a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladataiban, továbbá rendvédelmi és honvédelmi feladatainak ellátásában.
 • Intézkedik az önkormányzat közigazgatási területén a közterületek rendjének, tisztaságának, az önkormányzati vagyonnak a védelme érdekében.
 • Ellenőrzi és szükség esetén intézkedést kezdeményez a jogszabályokba ütköző cselekmények észlelése esetén.
 • Megakadályozza a jogsértő tevékenység folytatását.
 • Szabálysértő figyelmeztetést, helyszíni bírságolást, feljelentést tesz.
 • Ellenőrzi a közterületen folytatott tevékenységek szabályszerűségét.
 • Intézkedik a közterületet szennyező gépjármű igazoltatása céljából.
 • Az önkormányzati tulajdonú parkok, utak, járdák, árkok, közvilágítás, játszóterek, kihelyezett táblák állagának ellenőrzése, közvetlen balesetveszély esetén az illetékes ügyintéző értesítése, hiányosságok rögzítése.
 • Külön megállapodás alapján közös járőrözés a rendőrséggel, polgárőrséggel.
 • Ellátja a hivatali gépkocsik üzemképes állapotához kapcsolódó feladatokat.

 Építéshatósági ügyintézők


-
Stállné  Holczer Alíz        Tel.: 06-88/521-149
- Rogán Sándor         Tel.: 06-88/521-128

 • A hatályos jogszabályoknak megfelelően elvégzi az építéshatósági-, döntés-előkészítő feladatokat.
 • Szakhatóságként közreműködik más hatóságok területét érintő eljárásokban.
 • Vezeti, és összesített kimutatást ad a lakásépítési, megszűnési, használatbavételi nyilvántartásról a vagyonüzemeltetési ügyintézőnek.
 • Kiállítja az építésügyi hatósági bizonyítványokat.
 • Kivizsgálja és eljár az építésügyi bejelentések ügyében.
 • Városképi jelentőségű épületek, és egyéb fontos építésügyi célok engedélyeztetése esetén kapcsolatot tart a városi főépítésszel.

Stállné Holczer Alíz – illetékességi területe:

-     Ajka-belváros,városközpont
-     Ajka-Bódé
-     Ajka-Csinger
-     Ajka-Bányásztelep
-     Ajka-Tósokberénd
-     Ajka-Ipari Park
-     Ajka-Iparterület
-     Kandó Kálmán Lakótelep
-     Téglagyári domb
-     Szőlőhegy
-     Babucsa

Rogán Sándor – illetékességi területe:

-     Ajka-Ajkarendek
-     Ajka-Bakonygyepes
-     Ajka-Padragkút
-     Csehbánya
-     Kislőd
-     Magyarpolány
-     Úrkút
-     Városlőd
-     Halimba
-     Szőc
-     Öcs