Szociális és Igazgatási iroda

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA

Irodavezető:

Péntek Magdolna
Városháza IV. emelet 414. szoba

Tel.: (88) 521-116

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00 – 15.30-ig
Szerda: 8.00 – 15.30-ig

E-mail cím: szocig@hivatal.ajka.hu

1. Az iroda feladata az önkormányzati hatáskörbe utalt szociális és gyermekjóléti feladatok körében a döntés előkészítése és a végrehajtás, utalás szervezése. Vezeti az ezekkel kapcsolatos nyilvántartásokat, teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségeket.

2. Előkészíti az egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntéseket, szerződéseket. Kapcsolatot tart a háziorvosokkal, népegészségüggyel, az egészségbiztosítási alap kezelőjével. Intézkedik az ellátás biztosításáról betöltetlen praxis esetén.

3. Döntésre előkészíti a Szociális és Környezetvédelmi Bizottság elé terjesztendő kérelmeket, pályázatokat, az önkormányzat által nyújtandó lakásvásárlási- és építési támogatások iránti kérelmeket. Vezeti és évente felülvizsgálja a szociális lakásra várók nyilvántartását. Kapcsolatot tart az Ajkait Kft-vel.

4. Fenntartói feladatkörben ellenőrzi az önkormányzat szociális- és gyermekjóléti intézmények szakmai munkáját.

5. Szervezi az önkormányzat által biztosított közfoglalkoztatási programot, ellátja a munkáltatói feladatokat (szerződéskötés a munkavállalókkal, munkavédelem szervezése, bérszámfejtés, szabadság nyilvántartás, fizetési jegyzék előkészítése, nyilvántartás vezetése). Előkészíti az állami foglalkoztatási szervhez benyújtandó pályázatokat, elszámolást készít. Intézkedik a munkaeszközök, munkaruhák beszerzéséről.

6. Felveszi az ajkai lakóhelyű elhunytak hagyatéki leltárát, melynek keretében megkeresést küld az adó- és értékbizonyítvány elkészítése céljából, valamint vagyonleltárt készít.

7. Vezeti a helyi személyadat- és lakcímnyilvántartást.

8. Ellátja az anyakönyvi igazgatással összefüggő önkormányzati feladatokat. Megszervezi az állampolgárság megszerzését követő eskütételt, közreműködik a családi rendezvényeken (házasságkötés, jubileumi házasságkötés, névadó). Döntésre előkészíti a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötésekkel kapcsolatos kérelmeket, vezeti az elektronikus anyakönyvet.

9. Ellátja a kereskedelmi igazgatás körében a jegyző hatáskörébe utalt feladatokat, ezekről értesíti a jogszabályban meghatározott szakhatóságokat, vezeti a nyilvántartásokat, ellenőrzést végez. Adatot szolgáltat a KSH részére.

10. Lefolytatja a zenés-táncos rendezvények tartásával kapcsolatos engedélyezési eljárást, döntésre előkészíti, helyszíni szemlét tart.

11. Általános igazgatási ügyeken belül kérelemre hatósági bizonyítványt, igazolást állít ki, vezeti a méhészeti nyilvántartást.

12. Ellátja a birtokvédelemmel kapcsolatosan a jegyző hatáskörébe utalt ügyek intézését, helyszíni szemlét, tárgyalást tart, előkészíti a döntést.

13. Kezeli a termőföld haszonbérletére és adásvételére vonatkozó ajánlatokat, gondoskodik a közszemlére tételről, igazolást állít ki. Véleményezésre és döntésre megküldi a kormányhivatalnak.

14. Gondoskodik a talált tárgyak átvételéről, megőrzéséről, kiadásáról.

15. Folyamatosan kapcsolatot tart a Hivatal valamennyi munkaszervezetével, az önkormányzati intézményekkel, kormányhivatallal.

16. Az intézményvezetőket érintő személyi ügyek döntés-előkészítésében együttműködik az aljegyzővel.

17. Az intézményi fejlesztési, felújítási ügyekben együttműködik a feladat tárgya szerint érintett irodával, képviseli az ágazati szakmai szempontokat, szükség szerint intézkedést kezdeményez (felújítás, fejlesztés, intézményi létesítmény más célú hasznosítása stb.)

Szociális ügyek

Általános szabályok:

 •  A települési támogatás keretében biztosított szociális ellátások tekintetében, az önkormányzati rendelet alapján, a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester vagy a Szociális és Környezetvédelmi Bizottság jár el.
 • Az eljáró szerv az eljárásban mindenkor vizsgálja hatáskörét és illetékességét, amely Ajka város közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, továbbá a városban élő hajléktalanokra terjed ki, tartózkodási hely esetén, ha életvitelszerűen ott lakik.
 •  A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli-, és a természetben nyújtott szociális ellátások iránti kérelmek az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Szociális és Igazgatási Irodáján az erre rendszeresített formanyomtatványon nyújthatók be az év folyamán bármikor ügyfélfogadási időben.
 • A szociális ellátások iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek büntető jogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell a saját, valamint ellátási formától függően a családjában vagy háztartásában élő személyek jövedelmi és vagyoni viszonyairól. A jövedelemszámításnál irányadó időszak, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik:

a)        a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap;

b)       az egyéb jövedelmeknél egy év.

 • Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal és a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szociális intézmény a kérelmezőnél a nyilatkozatokban és az igazolásokban feltüntetett adatok valóságnak megfelelő voltját ellenőrizheti, a tényállás tisztázása során helyszíni szemlét – környezettanulmányt – végezhet, továbbá felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentum benyújtására.
 • A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Alkalmazandó jogszabályok:

 •  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 •  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet
 • Ajka város Önkormányzata Képviselõ-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról
 •  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény
 •  A személyes adatok védelmérõl szóló 1992. évi LXIII. törvény