Szociális és Igazgatási iroda

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA

Irodavezető:

Péntek Magdolna
Városháza IV. emelet 414. szoba

Tel.: (88) 521-116

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00 – 15.30-ig
Szerda: 8.00 – 15.30-ig

E-mail cím: szocig@hivatal.ajka.hu

Szociális ügyek

Általános szabályok:

 •  A települési támogatás keretében biztosított szociális ellátások tekintetében, az önkormányzati rendelet alapján, a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester vagy a Szociális és Környezetvédelmi Bizottság jár el.
 • Az eljáró szerv az eljárásban mindenkor vizsgálja hatáskörét és illetékességét, amely Ajka város közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, továbbá a városban élő hajléktalanokra terjed ki, tartózkodási hely esetén, ha életvitelszerűen ott lakik.
 •  A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli-, és a természetben nyújtott szociális ellátások iránti kérelmek az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Szociális és Igazgatási Irodáján az erre rendszeresített formanyomtatványon nyújthatók be az év folyamán bármikor ügyfélfogadási időben.
 • A szociális ellátások iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek büntető jogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell a saját, valamint ellátási formától függően a családjában vagy háztartásában élő személyek jövedelmi és vagyoni viszonyairól. A jövedelemszámításnál irányadó időszak, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik:

a)        a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap;

b)       az egyéb jövedelmeknél egy év.

 • Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal és a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szociális intézmény a kérelmezőnél a nyilatkozatokban és az igazolásokban feltüntetett adatok valóságnak megfelelő voltját ellenőrizheti, a tényállás tisztázása során helyszíni szemlét – környezettanulmányt – végezhet, továbbá felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentum benyújtására.
 • A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Alkalmazandó jogszabályok:

 •  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 •  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet
 • Ajka város Önkormányzata Képviselõ-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról
 •  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény
 •  A személyes adatok védelmérõl szóló 1992. évi LXIII. törvény