Gépjárműadó

Gépjárműadó ügyben az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon.

Az adóztatási feladatokat az adóalany hatósági nyilvántartás címadat rovatába bejegyzett lakcíme, székhelye vagy telephelye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzati, a Margitsziget tekintetében pedig a Budapest XIII. kerületi önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) látja el.

Ha a nyilvántartásban a lakcím, a székhely, vagy a telephely megváltozik, az adóztatási feladatok ellátására a változást követő év első napjától az új lakcím, székhely, telephely szerinti illetékes adóhatóság jogosult.

Gépjármű tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonváltozással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonváltozás bejelentésének évének utolsó napjáig, a tulajdonos nyilvántartásba bejegyzett lakcíme székhelye vagy telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság az illetékes a tulajdonváltozással érintett gépjármű adóztatására.

Az adót az adóhatóság a központi járműnyilvántartásból kapott adatközlés alapján kivetéssel állapítja meg.

Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett:

Az adóévre járó adót az adóalany fizeti meg. Az egész évi adót annak kell megfizetni, aki a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartás (továbbiakban hatósági nyilvántartás) alapján – amelynek adatai alapján a gépjárművek adóztatása a 2004. évtől történik - az év első napján a gépjármű tulajdonosa, illetve üzembentartója volt.

Az év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

Az adóalapja és mértéke:

Személygépjárművek és motorkerékpárok esetén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye kW-ban kifejezve.

Az adó mértéke:

-          gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345.-Ft/kilowatt,

-          gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300.-Ft/kilowatt,

-          gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230.-Ft/kilowatt,

-          gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185.-Ft /kilowatt,

-          gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140.-Ft/kilowatt.

Az adó alapja az autóbusz, a lakókocsi, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltűntetett saját tömege.

  1. Tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege, növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50 %-ával.
  2. Az adóalapja nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:

a., légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató

autóbusz esetén 850.-Ft,

b., az a., pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380.-Ft.

Felhívom figyelmét, hogy NEM kell bevallást, bejelentést tenni:

Új vagy használt gépjármű vétele, gépjármű eladása, forgalomból való kivonása esetén az önkormányzati adóhatóság felé bevallási, bejelentési kötelezettsége NINCS.

Tulajdonosváltozás esetén az eladónak (8 napon belül) és vevőnek (15 napon belül) bejelentési kötelezettsége van (az eladást és vásárlást követően) a VEMKH Ajkai Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Osztályánál.

A tulajdonosváltozás, rendszámváltozás, a gépjármű egyéb adataiban történt változást… stb., a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Osztálynál kell bejelenteni 8400 Ajka, Újélet u. 8. szám alatt az alant felsorolt ügyfélfogadási időben:

Hétfő                      7,00 – 17,00

Kedd és Szerda      8,00 – 16,30

Csütörtök                 8,00 – 18,00

Péntek                     8,00 – 14,00

A gépjárműadót az adóhatóság a BMNYHÁT hatósági adatközlése alapján írja elő és szünteti meg. Az adatközlés az országos járműnyilvántartáson alapul, amely az okmányiroda felé bejelentett változások szerint módosul.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a gépjármű vásárlója nem jegyezteti be a tulajdonjog-változást, az adó alanya továbbra is a régi tulajdonos marad.

Bevallási, bejelentési kötelezettség az alábbi esetekben van:

  • Ha a gépjármű jogellenesen került ki az adóalany birtokából (ellopták). Ekkor kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, melyhez szükséges a rendőrhatósági nyomozásról készült jegyzőkönyv, ill. határozat
  • Ha az adó alanyát mentesség illeti meg.

Gépjárműadó mentességben az részesülhet, aki súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személy és az Önkormányzat Adóhatóságánál az alábbi módon igazolja:

a) a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. §. a.) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozott vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás hatósági határozat másolatával igazolja.

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot) szerinti fogyatékossági támogatás (Magyar Államkincstár általi) megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolattal – amely a mozgásszervi fogyatékosságot igazolja -, vagy

c) a 18. életév alatti gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) EszCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolással.

A fenti igazolások valamelyikének benyújtása esetén a mentesség továbbra is egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után adható 13.000 forint erejéig.

Eljárási illeték: A bejelentési, bevallási kötelezettségre nincs

Az általános ügyintézési határidő 30 nap.

Fizetési határidők a gépjárműadó tekintetében:

Az éves adó kettő részletben, befizetési határideje általános esetben: tárgyév március 16. és szeptember 15. Egyedi esetben: a kiadott határozatban megjelölt határidők.

Alkalmazandó jogszabályok:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXVII. törvény,

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

A 465//2017. (XII. 128.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól.

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008 (XII.31.) PM rendelet

A 102/ 2011. évi (VI:29.) Korm. rendelet

Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása:

Hétfő          8,00 – 15,30

Szerda        8,00 – 15,30

Illetékes ügyintéző: Kalász Szilvia adóügyi ügyintéző   

V. emelet 505 szoba   Elérhetősége: (88) 521-123

Számlaszám: 11748038-15429726-08970000

Számlavezető: OTP BANK NYRT AJKAI FIÓKJA

Nyomtatvány:

Adatbejelentés a gépjárműadóról