Talajterhelési díj

TÁJÉKOZTATÓ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség kit terhel:

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a magánszemélyt, vállalkozót/vállalkozást terheli (kibocsátót), aki a műszakilag rendelkezésére álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót – is alkalmaz.

Bevallási, befizetési kötelezettség teljesítése:

A talajterhelési díj bevallása és megfizetése az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány megküldésével Önadózás útján történik. A talajterhelési díjról az adóhatóság nem hoz határozatot.

A magánszemélyeknek, és a vállalkozásoknak, minden év március 31. napjáig kell megfizetnie a talajterhelési díjat csekken, vagy banki utalással.

Azok a személyek, akik a fenti határnapot elmulasztják késedelmi pótlék megfizetésére kötelezettek. Amennyiben a fogyasztó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, ingatlanonként külön-külön bevallást köteles benyújtani.

Kötelezettség elmulasztása:

Felhívom a fogyasztók szíves figyelmét, hogy a 2017 évi CL. törvény az Adózás rendjéről szóló törvény 220. § (1) bekezdés alapján, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

Ezen jogszabály (2) bekezdése szerint kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Talajterhelési díj alapja

A talajterhelési díj alapja a Bakonykarszt Zrt. által szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján elfogyasztott víz mennyisége.

Mentességek, kedvezmények, melyek a kibocsátó kérelmére állapíthatók meg:

 1. Mentes évi 25 m3 vízfogyasztásig a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, akinek a tulajdonában olyan ingatlan van, amelyiken nincs épület, vagy olyan gazdasági épület van, amelybe nincs bevezetve víz és a vízvételi lehetőséget kizárólag egy kerti kifolyó biztosítja.

A mentesség igénybevételéhez csatolni kell a kibocsátó nyilatkozatát, amely szerint az ingatlanon nincs épület, vagy csak olyan gazdasági épület van, amelybe a víz nincs bevezetve.

 1. Mentes a locsolási célú vízhasználat évi 25 m3 vízfogyasztásig, feltéve hogy a tulajdonában olyan fogyasztással érintett lakóingatlan van, amelybe a víz be van vezetve, de önálló almérővel ellátott külön kerti csap biztosítja a locsolási lehetőséget.

A mentesség igénybevételéhez csatolni kell a szolgáltató által kiállított számlát, amelyből a külön almérő megléte és fogyasztása igazolható.

 1. Mentes évi 30 m3 vízfogyasztásig a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, akinek tulajdonában olyan ingatlan van, ahol az ingatlanon e-napló alapján új lakóépület építését kezdték meg, az épület elkészültéről hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkezik és a vízvételezési lehetőséget kizárólag egy kerti kifolyó biztosítja. A mentesség az épület használatbavételéről kiállított hatósági bizonyítvány kiadásáig illeti meg a kibocsátót.

A mentesség igénybevételéhez csatolni kell az építési tevékenység bejelentéséről szóló igazolást.

 1. Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a közcsatorna használata helyett vízjogi engedély alapján a keletkezett szennyvíz kezelését más módon oldja meg.

A mentesség igénybevételéhez a bevalláshoz csatolni kell a szennyvízkezelésre vonatkozó jogerős, vagy végleges vízjogi engedélyt.

 1. Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó, ha az általa használt fogyasztási hely olyan ingatlanban található, ahol magánszemély életvitelszerűen tartózkodik, vállalkozás székhelye vagy telephelye van és a közcsatornára történő rákötés költsége a közműszolgáltató által elkészített árajánlat alapján meghaladja a 400.000-Ft-ot.

A mentesség igénybevételéhez a bevalláshoz csatolni kell a szolgáltató árajánlatát.

 1. Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a temető üzemeltetője.
 2. Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az alaptevékenységként beton gyártását végző vállalkozó, amennyiben a gyártáshoz felhasznált víz külön mért.

A mentesség igénybevételéhez csatolni kell a szolgáltató által kiállított számlát, amelyből megállapítható a gyártáshoz felhasznált víz külön mérésének ténye.

 1. A talajterhelési díj 80%-át fizeti a kibocsátó, akinek a tulajdonában olyan lakóingatlan van, amelybe a víz be van vezetve, de önálló almérővel ellátott külön kerti csap nincs felszerelve.

Szükséges iratok: a fenti mentesség igénybevételéhez a fent felsorolt iratok és igazolások. Törléshez a csatorna hálózatra történő rákötésről a Bakonykarszt Zrt. által kiállított igazolás.

Űrlap, nyomtatvány: a szükséges nyomtatvány az Adóügyi Irodán szerezhető be, illetve Ajka város honlapjáról letölthető.

Ügyintézés díja: az alapeljárás illetékmentes. Fellebbezés esetén a határozatban megjelölteknek megfelelő összeg.

A talajterhelési díj mértéke Ajka városban : 3600.-Ft/m3

Ügyintézési határidő: 30 nap

Ügyintézés kezdeményezhető:

Magánszemélyeknek:

 • személyesen Hétfő és Szerda 8.00- 15.30 ügyfélfogadási időben:
  Kalász Szilvia Marianna ügyintéző (Ajka), V. em. 518. 88/521-123
  Takács Adrienn ügyintéző (Öcs), V. em. 505. 88/521-163
 • E-mail: ado@hivatal.ajka.hu
 • Posta cím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. címre juttathatják el az Adóügyi Irodának.
 • Ajka Város Önkormányzata Portáján elhelyezett Tárolóban elhelyezve

Egyéni vállalkozók és társas vállalkozások

 • csak elektronikus úton adhatják be a Bevallásukat.

A talajterhelési díjra vonatkozó jogszabályok:

 • 2003 évi LXXXIX. törvény a Környezetterhelési díjról
 • Ajka város Önkormányzata Képviselőtestületének a 17/2019 (IV.17.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2015 (IX.10.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
 • 2017 évi CL. törvény az adózás rendjéről
 • 2017 évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
 • évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézésről és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
 • 465/2017. (XII.28.) Kormány rendelet az adóigazgatási eljárásról részletszabályairól
 • évi XCIII. törvény az Illetékekről
 • Öcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2015 (IX.11.) önkormányzati rendelete (hatályos: 2015.09.11-től)  a talajterhelési díjról

A talajterhelési díj megfizetésének teljesítése:

Számlaszám (Ajka):50421136-10012253-00000000
IBAN: HU87 5042 1136 1001 2253 0000 0000
S.W.I.F.T:  TAKBHUHB
Számlavezető : Takarékbank Zrt.

Számlaszám (Öcs): 12084003-00204137-00300006
Számlavezető : Raiffeisen Bank Zrt.

Letölthető nyomtatványok:

Talajterhelési díj bevallás nyomtatvány letöltése…

Kitöltési útmutató letöltése…