Helyi iparűzési adó

Mire vonatkozik?

A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 35. § alapján a helyi iparűzési adóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység. A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja. A székhely és a telephely azonosítása kapcsán a Htv. rendelkezéseiből kell kiindulni. Az adó alanya a vállalkozó. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell a Htv. mellékletében meghatározottak szerint megosztania. Az adó mértéke Ajka Városban a Htv.-ben meghatározott adóalap 2 %-a, Öcs településen 1,8%.
Adómentesség: Bevallási kötelezettség mellett nem kell a helyi iparűzési adót megfizetni annak a vállalkozónak, akinek/amelynek a Htv. 39.§ (1) bekezdése, illetve a 39/A.§ vagy 39/B.§ alapján számított vállalkozási szintű adóalapja az 500.000 Ft-ot nem haladja meg. 500.000 Ft feletti vállalkozási szintű adóalap esetén az önkormányzatra jutó teljes adóalap adóköteles. Öcs településen nincs adómentesség.

Adóbevallás formája és módja:

Az Elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó – ide tartozik az egyéni vállalkozó is – az Eüsztv.-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal.
Az adózó a 2021. január 1-től állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve bármely korábbi évre vonatkozó bevallását is – kizárólag az állami adóhatóságon keresztül elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával teljesítheti.
Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat iparűzési adó számlájára kell változatlanul megtenni.

Határidők:

Iparűzési adóelőleg befizetési határidők: tárgyév március 16. és szeptember 15.
Elszámolási különbözet (az adóévre megállapított adó és a megfizetett adóelőlegek pozitív különbözete): tárgyévet követő év május 31.
Iparűzési adóbevallás határideje: tárgyévet követő év május 31.

Az adóbevallás benyújtás céljára szolgáló űrlap:

Az elektronikusan benyújtható adóbevallások elérhetősége: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ találhatók ÁNYK formátumban.

Eljárási illeték: A bejelentkezéssel, változás-bejelentéssel, adóbevallással kapcsolatos eljárás az adózó számára díj, illeték és költségmentes.

Ügyintézési határidő: Az ügyintézési határidő az irat az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

A bejelentkezéssel, változás-bejelentéssel, adóbevallással kapcsolatos döntés kézbesítése:

Az iparűzési adó önadózáson alapuló adónem, így az iparűzési adó kapcsán döntés, határozat – határidőben történt teljesítések esetén – nem készül. Az adózó – a törvényi előírásoknak megfelelően – adószámla kivonatban értesül az aktuális egyenlegéről.

Jogszabályok:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
2000. évi C. törvény a számvitelről
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról (hatályos: 2015.01.01-től)
Öcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2014 (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról (hatályos: 2014.10.01-től)

Letölthető dokumentumok (tájékoztatók)

ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG

TÁJÉKOZTATÓ a 2022. évről benyújtandó iparűzési adóbevallásról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (22HIPAK)

22HIPAK kitöltési útmutató

TÁJÉKOZTATÓ a 2021. évről benyújtandó iparűzési adóbevallásról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (21HIPA)

21HIPA kitöltési útmutató

20HIPA kitöltési útmutató

19HIPA kitöltési útmutató

18HIPA kitöltési útmutató

17HIPA kitöltési útmutató

16HIPA kitöltési útmutató

TÁJÉKOZTATÓ nyilatkozat benyújtásáról

22NYHIPA kitöltési útmutató

TÁJÉKOZTATÓ a kisadózó vállalkozások tételes adójáról

PÉNZÜGYMINISZTÉRUM tájékoztatója a kisadózó vállalkozások tételes adója 2022.08.31-én történő megszűnésével és a kisadózó vállalkozók tételes adójának 2022.09.01.-től történő létrejöttével összefüggő helyi iparűzési adókövetkezményekről

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

TÁJÉKOZTATÓ a Bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatvány használatáról

IDEIGLENES TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

TÁJÉKOZTATÓ az ideiglenes iparűzési tevékenység változásáról

Illetékes (Ajka): Zalányiné Zimits Timea V. em. 504. 88/521-122
Gróf Andrea V. em. 505. 88/521-143 (egyéni vállalkozók)

Illetékes (Öcs): Takács Adrienn V. em. 505. 88/521-163

Számlaszám (Ajka): 50421136-10012222-00000000
IBAN: HU81 5042 1136 1001 2222 0000 0000
S.W.I.F.T.: TAKBHUHB
Számlavezető: Takarékbank Zrt

Ajka Város Önkormányzata HIPA deviza beszedési technikai számla:

Számla száma: 10048005-00345758-02120018

Számla IBAN száma: HU07 1004 8005 0034 5758 0212 0018

 

Számlaszám (Öcs): 12084003-00204137-00800001
IBAN: HU27 1208 4003 0020 4137 0080 0001
S.W.I.F.T.: UBRTHUHB
Számlavezető: Raiffeisen Bank Zrt

Öcs Község Önkormányzata HIPA deviza beszedési technikai számla

Számla száma: 10048005-00005343-02120017

Számla IBAN száma: HU29 1004 8005 0000 5343 0212 0017