Építési és városgazdálkodási ügyek – régi

Építési és Városgazdálkodási Iroda

Közútkezelői hozzájárulás

Feladat leírás: utak, járdák, parkolók és egyéb közterületek ideiglenes más irányú hasznosítása
Eljárási illeték: nincs
Folyamat: Az ügyfél írásos kérelmet nyújt be (formanyomtatvány) az általa kért idõpont elõtt 15 nappal. Az ügyintézõ meggyõzõdik a helyszínen, hogy a közút ideiglenes igénybevétele az adott helyen megvalósulhat-e, majd kiadja a hozzájárulást.
Jogszabály: 1988. év I. tv.
Ügyintézõ: Pomázi László V.em.508. 88/521-100/265

Nyomtatvány, letölthetõ dokumentumok:
közútkezelõi hozzájárulás kérelem


Közterületfoglalási engedély

Mire vonatkozik:Önkormányzati közterületek bérbeadása
Eljárási illeték: nincs
Folyamat: Az ügyfél személyesen megkeresi az ügyintézõt, aki a rendeletben meghatározottak alapján elkészíti a bérleti szerzõdést. A szerzõdésben meghatározott összeget az ügyfél megfizeti, majd annak befizetését igazolja, megkapja az aláírt bérleti szerzõdést.
Jogszabály: Többször módosított 10/1998. (VI.30.) Önkormányzati rendelet
Ügyintézõ: Katona Zoltánné V.em.511. 88/521-100/263

Nyomtatvány, egyéb dokumentumok: NINCS


Telepengedély

Mire vonatkozik: A telepengedély , illetve a bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ és egyes szolgáltató tevékenységek engedélyezése.
Eljárási illeték: 5.000 Ft / eljárási díj /, bejelentés köteles tevékenységeknél 3.000,- Ft / illetékbélyeg.
Folyamat: Az ügyfél kitölti a telepengedélyre illetve a bejelentés köteles tevékenységre vonatkozó kérelmet. Az ügyintézõ bejárást tart, és megkeresi a szakhatóságokat, majd a szakhatósági állásfoglalásokkal együtt meghozza a határozatot.
Jogszabály: 57/2013.(II.27.) kormányrendelet.
Ügyintézõ: Katona Zoltánné V.em.511. 88/521-100/263

Nyomtatvány, letölthetõ dokumentumok:
bejelentés köteles tevékenységhez kérelem
telepengedély kérelem


Közműfejlesztési támogatás visszaigénylése

Mire vonatkozik: Közmûfejlesztés hozzájárulás visszaigénylése
Eljárási illeték: nincs
Folyamat: Kérelem mellékleteként a közüzemek által a befizetésrõl kiállított igazolást is csatolni kell.
Közmûfejlesztési támogatásra jogosult, az aki
– az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét meg nem haladó ellátásban részesül; vagy
– rendszeres szociális segélyben részesül; vagy
– lakásfenntartási támogatásban részesül; vagy
– gyermekvédelmi támogatásban részesül.
Jogszabály: 262/2004. (IX.23.) Korm. rendelet
Ügyintézõ: Katona Zoltánné V.em.511. 88/521-100/263

Nyomtatvány, letölthetõ dokumentumok:
közmûfejlesztési támogatási kérelem


7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművel saját számlás közúti áruszállítás, közúti áruszállítási igazolvány igénylésének jegyzői igazolás kiadása

Mire vonatkozik: Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a jármûvek tárolására, a települési önkormányzat jegyzõje igazolja.
Eljárási illeték: 3.000,-Ft
Folyamat: 1. Kitöltött kérelem és az okmányok bemutatása/csatolása.
2. A feladattal megbízott ügyintézõ az igazolást kiállítja.
Jogszabály: 326/2011.(XII.28.) Kormányrendelet
Ügyintézõ: Katona Zoltánné V.em.511. 88/521-100/263

Nyomtatvány, letölthetõ dokumentumok:
igazolás kérelem


3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz tárolási hely igazolása

Mire vonatkozik: Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a jármûvek tárolására, a települési önkormányzat jegyzõje igazolja.
Eljárási illeték: 3.000,-Ft
Folyamat: 1. Kitöltött kérelem és az okmányok bemutatása/csatolása.
2. A feladattal megbízott ügyintézõ az igazolást kiállítja.
Jogszabály: 326/2011.(XII.28.) Kormányrendelet
Ügyintézõ: Katona Zoltánné V.em.511. 88/521-100/263

Nyomtatvány, letölthetõ dokumentumok:
igazolás kérelem


Építésügyi hatósági szolgáltatás

Az építtetõ az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem tervezett benyújtása elõtt építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelmet terjeszthet elõ: a) papír alapon (személyesen, vagy postai úton) b) elektronikus úton (interneten az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben -ÉTDR). Az építésügyi hatóság szakmai nyilatkozatot küld meg a kérelmezõnek.
10.000 Ft illeték. Az illetéket a kérelem benyújtásakor kell megfizetni, amely elektronikus benyújtás esetén készpénz átutalással (NAV illetékek bevételi számla), papír alapú benyújtás esetén illetékbélyeggel is történhet.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 2-3. §
A kérelem és mellékleteinek feltöltéséhez az ÉTDR az építtetõ részére elektronikus feltöltõ tárhelyet biztosít. Az elektronikus tárhely igényléséhez az építtetõnek vagy meghatalmazottjának regisztrálnia kell az ÉTDR-ben. Az építtetõ vagy meghatalmazottja regisztrációval – külön bírálat és döntés nélkül – automatikusan hozzáférést kap a saját tárhelyéhez. Az építésügyi hatóság a kérelem benyújtását követõ munkanaptól számított 15 napon belül szakmai nyilatkozatot fogalmaz meg, amelyet az ÉTDR tárhelyen, vagy a kérelemben megjelölt kapcsolattartási módnak megfelelõen küld meg a kérelmezõnek.

Építésügyi hatósági ügyintézõk, V. em. 510.:

Kaufman Pál 88/521-149
Ajka-városközpont, Babucsa, Belváros, Bányásztelep, Bódé, Csinger, Ipari Park, Iparterület, Kandó K. ltp.,
MÁV-ltp., Szõlõhegy, Téglagyári út, Tósokberénd

Rogán Sándor 88/521-128
Ajkarendek, Bakonygyepes, Padragkút városrészek, Csehbánya, Farkasgyepû, Halimba, Kislõd, Magyarpolány, Nyirád, Öcs, Szõc, Városlõd

Letölthetõ nyomtatvány:
Az ügyfelek részére a jogszabály nem írja elõ kötelezõen az elektronikus ügyintézést, de a papír alapon beadott kérelem is csak az ÉTDR által biztosított formanyomtatványon nyújtható be.
A kérelem formanyomtatvány letölthetõ a http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany weboldalról.

Letölthetõ ÉTDR tájékoztató:
Etdr-tájékoztató

Letölthetõ rendezési tervek:
Ajka Város Helyi Építési Szabályzata, valamint Szabályozási Terve (Hornyák Attila)


Építési engedélyezés

Az építési tevékenység végzésére – jogszabályban felsoroltak kivételével – az építésügyi hatóságtól építési engedélyt kell kérni.
Több ütemben megvalósuló építési tevékenységre az építési engedélyt ütemenként is meg lehet kérni. Az építési engedély iránti kérelemmel egy idõben
a) az országos építési követelményektõl eltérõ mûszaki megoldás engedélyezésére,
b) bontás engedélyezésére,
c) fennmaradási engedélyezésre, valamint
d) a mûemlékileg védett építmény esetén, az örökségvédelmi engedélyre irányuló kérelem is elõterjeszthetõ. Ekkor az építésügyi hatóság a kérelmek elbírálását összevonja, döntéseit egybefoglalja.
Az építési engedélyezési eljárás alapilletéke 5.000 forint, melyen felül az illeték
1./ a) új egylakásos lakóépület építése esetén 20.000 forint,
b) új -több rendeltetési egységet is tartalmazó – épület építése esetén lakásonként 10.000 forint, egyéb önálló rendeltetési egység esetén
ba) önálló egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20.000 forint,
bb) a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületû önálló rendeltetési egységenként 100.000 forint.
2./ egyéb építési tevékenység esetén a jogszabály szerint.
Étv. 36. §, Eljr. 17-18. §, Az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK), valamint a Helyi Építési Szabályzatok elõírásai, továbbá az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény XV. melléklete.
Az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárást elektronikus ügyintézés keretében folytatja le egy központi informatikai rendszerben: Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR). A kérelem mellékleteit elektronikus úton kell benyújtani: vagy az ÉTDR‐be történõ feltöltéssel, vagy elektronikus adathordozón (CD, Pendrive, SD stb.) kell csatolni. Ha a kérelem hiányos, az építésügyi hatóság haladéktalanul hiánypótlásra hívja fel az építtetõt. A hiánypótlást követõen az érintett szakhatóságok megkeresése is az ÉTDR rendszerben történik. Az építésügyi hatóság az érdemi döntést az utolsó pótolt dokumentum vagy szakhatósági állásfoglalás beérkezésétõl számított 15 napon belül meghozza. Ha a helyszíni szemléjén az építésügyi hatóság megállapítja, hogy a tervezett építési tevékenységet engedély nélkül megkezdték, haladéktalanul építésrendészeti eljárást kezdeményez és az építési engedély iránti kérelmet elutasítja. Az építési engedély jogerõre emelkedése esetén az építésügyi hatóság a jogerõre emelkedés napját az ÉTDR-ben rögzíti és az engedélyezésre benyújtott építészeti-mûszaki dokumentációt elektronikus engedélyezési záradékkal látja el.
Építéshatósági engedély iránti kérelem benyújtása, a hatósági kikéri a Földhivatalból a szomszédok tulajdoni lapját, az érintett szakhatóságok nyilatkozatát, ezután elkészül a határozat.
Jogerõssé válás: a postázás után az utolsó visszaérkezõ tértivevény dátumától számított 15. nap.


Módosított építési engedély

A jogerõs és végrehajtható építési engedélytõl a kivitelezés során eltérni – a jogszabályban felsorolt kivételek mellett – csak az építésügyi hatóság újabb elõzetes engedélyével, módosított építési engedéllyel lehet.Az illeték az építési engedélyezés illetékével megegyezõ mértékû.Eljr. 21-22. §
Az építési engedély módosítása esetén az engedély hatálya csak akkor módosul, ha arra a módosítási kérelem is kiterjed és a módosított építési engedély errõl kifejezetten rendelkezett. Mûemlék esetén a jogerõs és végrehajtható építési engedélytõl a kivitelezés során
a) építési engedélyhez, vagy
b) örökségvédelmi hatósági engedélyhez
kötött építési tevékenységgel eltérni csak az építésügyi hatóság újabb elõzetes engedélyével, módosított építési engedéllyel lehet. Módosított engedélyhez nem kötött eltérés esetén legkésõbb a használatbavételi engedélyezésig az építési naplóhoz kell csatolni a megvalósult állapotról készült tervrajzot és azt ismertetõ munkarészét.
Építéshatósági engedély iránti kérelem benyújtása, a hatósági kikéri a Földhivatalból a szomszédok tulajdoni lapját, az érintett szakhatóságok nyilatkozatát, ezután elkészül a határozat.
Jogerõssé válás: a postázás után az utolsó visszaérkezõ tértivevény dátumától számított 15. nap.


Az engedély hatályának meghosszabbítása

Az építtetõ az építésügyi hatósági engedély hatályának lejárta elõtt elõterjesztett kérelmében a jogerõs építési, bontási engedély hatályának meghosszabbítását kérheti. Az engedély hatályát
a) az építési tevékenység végzésének megkezdése elõtt, illetve
b) a megkezdett építési tevékenység esetén
egyszer egy évvel meghosszabbíthatja.
10.000 Ft illetékEljr. 51-52. §
Az eljárás kérelemre indul. Az építésügyi hatóság helyszíni szemlén vizsgálja, hogy az építési vagy bontási tevékenységet megkezdték-e, a megkezdett tevékenységet jogszerûen végzik-e és az elkészült építmény készültsége milyen mértékû. Ha az elkészült építmény a rendeltetésszerû és biztonságos használatra alkalmas állapotban van az engedély hatályát nem hosszabbítja meg, hanem az építtetõt az építési, bontási, vagy a használatbavételi engedély megkérésére és a hiányzó munkálatok határidõre történõ elvégzésére szólítja fel. Az építési engedély módosítása esetén az engedély hatálya csak akkor módosul, ha arra a módosítási kérelem is kiterjed és a módosított építési engedély errõl kifejezetten rendelkezett.
Az eljárás kizárólag kérelemre indul; a hatósági kikéri a Földhivatalból a szomszédok tulajdoni lapját, az érintett szakhatóságok nyilatkozatát, ezután elkészül a határozat.
Jogerõssé válás: a postázás után az utolsó visszaérkezõ tértivevény dátumától számított 15. nap.


Bontási engedély

Bontási engedély alapján végezhetõ
a) a mûemléket érintõ,
b) a helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt érintõ,
c) a zártsorú vagy ikres beépítésû építmény esetén az építmény alapozását, vagy csatlakozó tartószerkezetét is érintõ
bontási tevékenység. Azok a bontási tevékenységek, amelyek nem tartoznak a bontási engedély köteles és a jogszabály 2. mellékletében felsorolt – bontási engedélyhez vagy bontás tudomásulvételéhez nem kötött – bontási tevékenységek körébe, bontás tudomásulvételéhez kötöttek. A bontás tudomásulvételi kérelmet és mellékleteit az építésfelügyeleti hatósághoz kell benyújtani.
A bontandó építmény jellemzõ mérete szerint: megkezdett hasznos 100 m2 alapterületenként 10.000 forint, vagy folyóméterenként 1.000, vagy darabonként 10.000 forint illetékû.
A bontás tudomásul vételi eljárása esetén 5.000 forint illetékû.
Étv. 36. §, Eljr. 45-46. és 59-60. §, OTÉK 109. §,
Az engedélyezési eljárás kérelemre indul. Az építésügyi hatóság helyszíni szemle megtartása mellett méri fel, hogy a) adottak-e a döntés meghozatalának feltételei,
b) az érintett telken megkezdték-e a bontási tevékenységet,
c) a tervezett bontási tevékenység nem veszélyeztetheti-e a csatlakozó építmény, építményrész vagy a szomszédos telkeken lévõ építmények állapotát.
Az építésügyi hatóság megvizsgálja többek között, hogy
a) a tervezett bontási munka kielégíti-e a vonatkozó biztonsági, környezetvédelmi, építészeti, örökségvédelmi, mûszaki és egyéb követelményeket,
b) az építmény, építményrész elbontását jogszabály vagy ingatlan-nyilvántartási bejegyzés nem tiltja-e,
c) a tervezett bontási tevékenység nem veszélyezteti-e a csatlakozó építmény, építményrész, vagy a szomszédos telkeken lévõ építmények állapotát.
az eljárás kizárólag kérelemre indul; a hatósági kikéri a Földhivatalból a szomszédok tulajdoni lapját, az érintett szakhatóságok nyilatkozatát, ezután elkészül a határozat.
Jogerõssé válás: a postázás után az utolsó visszaérkezõ tértivevény dátumától számított 15. nap.


Fennmaradási engedély

Az építésügyi hatóság a jogszerûtlen és a szakszerûtlen építési tevékenységek esetén, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, az építtetõ, vagy amennyiben az építtetõ személye nem ismert, a tulajdonos kérelmére fennmaradási engedélyt ad.
A bontás tudomásulvétele nélkül és a tudomásulvételtõl eltérõen végzett bontási tevékenység esetén a jogszerûtlenül végzett bontási tevékenységet
a) az építtetõ, vagy amennyiben az építtetõ személye nem ismert, a tulajdonos kérelmére,
b) az a) pontban meghatározottak hiányában hivatalból tudomásul veszi.
Az építési engedélyezési eljárás szerint megállapított illeték másfélszerese.Étv. 48-49 §, Eljr. 42-43. §
Az eljárás kérelemre, vagy hivatalból indul. Az építésügyi hatóság a tényállás tisztázása, így különösen a készültségi fok megállapítása érdekében helyszíni szemlét tart, és vizsgálja, hogy
a) adottak-e a döntés meghozatalának szakmai feltételei,
b) a meglévõ állapotot rögzítõ építészeti-mûszaki dokumentáció tartalma megfelel-e a valóságnak, továbbá
c) az érintett telken folytatnak-e építési tevékenységet. Ha a kérelmet hiányosan nyújtották be és a hiánypótlási felhívásnak a megadott határidõben nem tettek eleget, az építésügyi hatóság elrendeli az építmény bontását. A szabályossá tételi kötelezettség esetleges nem teljesítése esetén az építésügyi hatóság haladéktalanul intézkedik a bontásról. A fennmaradási engedélyben az építésügyi hatóság egyidejûleg rendelkezik az építésügyi bírság kiszabásáról, a szükséges átalakítási kötelezettség elrendelésérõl, teljesítési határidejérõl is. Ha az építmény fennmaradási engedélyezésére az építmény rendeltetésszerû és biztonságos használatra alkalmas állapotában kerül sor, a fennmaradási engedély egyben használatbavételi engedély is. Amennyiben a fennmaradó munkálatok elvégzése építési engedélyhez kötött, akkor arra továbbépítési engedélykérelmet kell benyújtani a fennmaradási engedélykérelemmel együtt.
az eljárás vagy indul, vagy az építéshatóság hivatalból indíthatja meg; kérelem benyújtása, v. eljárás megindítása, a hatósági kikéri a Földhivatalból a szomszédok tulajdoni lapját, az érintett szakhatóságok nyilatkozatát, ezután elkészül a határozat.
Jogerõssé válás: a postázás után az utolsó visszaérkezõ tértivevény dátumától számított 15. nap.


Kötelezési eljárás

Az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárással összefüggésben
a) a közbiztonsági, közlekedésbiztonsági, továbbá más közérdekbõl a telek határain kerítés építését elrendelheti vagy megtilthatja,
b) közérdeknek minõsülõ közbiztonsági, közlekedésbiztonsági érdekbõl elrendelheti a meglévõ kerítés lebontását vagy átláthatóvá átalakítását,
c) helyi építési szabályzat vagy annak rendelkezése hiányában a telek határain támfal építését elrendelheti. Az építésügyi hatóságnak el kell rendelnie:
a) az építmény, építményrész átalakítását, – amennyiben ez nem lehetséges, vagy ha az építtetõ ezt nem vállalja – a lebontását vagy az újraépítését, ha a kivitelezés az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ módon történik,
b) az építmény, építményrész állékonyságát, az életet, egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ állapot és használat megszüntetését,
c)az építmény, építményrész hibáinak, hiányosságainak megszüntetését,
ca) ha azt rendeltetésszerû és biztonságos használatra nem alkalmas módon építették meg, vagy ezáltal idegen ingatlanban az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ állapot keletkezett,
d) jogszerûtlen építési tevékenység esetében az építési tevékenység végzésének megszüntetését vagy a jogerõs és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó, jóváhagyott engedélyezési terveknek megfelelõ állapot kialakítását,
e) az építmény környezetébõl az építési tevékenység során keletkezett építési hulladék, maradék építõanyag és építési segédeszközök elszállítását, a környezetnek és a terep felszínének az eredeti vagy az engedélyezett állapotban történõ kialakítását, a környezetben okozott károk megszüntetését, valamint
f) energetikai tanúsítvány elkészíttetését.
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 47. §, Eljr.16. §
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság a kötelezési eljárást
a) hivatalból,
b) kérelemre vagy
c) más hatóság megkeresésére
folytatja le. Az építésügyi hatóság az érintett telek vagy építmény, építményrész tulajdonosát kötelezi. Ha az elvégzett szabálytalan tevékenységet nem a tulajdonos végezte, az építtetõt vagy az építési tevékenység végzõjét kell kötelezni.
az eljárás kizárólag kérelemre indul; a hatósági kikéri a Földhivatalból a szomszédok tulajdoni lapját, az érintett szakhatóságok nyilatkozatát, ezután elkészül a határozat.
Jogerõssé válás: a postázás után az utolsó visszaérkezõ tértivevény dátumától számított 15. nap.


Építési kivitelezési munka

Építési kivitelezési munka megkezdésének bejelentése formanyomtatványa:
Építési kivitelezési munka megkezdésének bejelentése


Elvi telekalakítási engedély

telekfelosztás, telekegyesítés, telekhatár rendezés esetén a telekalakítás engedélyezésére vonatkozó kérelem elõterjesztése elõtt a telekalakítás engedélyezési feltételeinek elõzetes tisztázása céljából elvi telekalakítási engedély kérhetõ; – telekcsoport újraosztása esetén, illetve legalább 8 új építési telek keletkezése esetén az elvi telekalakítási engedély megkérése kötelezõ;
Illeték: telkenként 5.000 Ft illetékbélyeg
Jogszabály: 1997. évi LXXVIII. törvény; 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet; 85/2000. (XI.08.) FMV rendelet

Nyomtatványa:
Telekalakítási engedély nyomtatvány

Az eljárás kizárólag kérelemre indul; a hatósági kikéri a Földhivatalból a szomszédok tulajdoni lapját, az érintett szakhatóságok nyilatkozatát, ezután elkészül a határozat.
Jogerõssé válás: a postázás után az utolsó visszaérkezõ tértivevény dátumától számított 15. nap.


Összevont telepítési eljárás

Összevont telepítési eljárást kell lefolytatni, ha az építési beruházás megvalósításához szükséges követelmények tisztázásához az alábbi eljárások, vagy azok egy részének lefolytatása szükséges:
a) a településrendezési eszköz módosításának, elfogadásának egyeztetési szakasza.
b) a telek beépítésével kapcsolatos követelmények tisztázására szolgáló elvi építési keretengedélyezési eljárás.
c) környezeti hatásvizsgálati eljárás, vagy egységes környezethasználati engedélyezési eljárás,
d) ha az építési beruházás termõföld igénybevételével is jár, a termõföld végleges más célú hasznosításának engedélyezési eljárása,
e) ha az építési beruházás erdõterület igénybevételével is jár,
f) telekalakítási engedélyezési eljárás, ha az építési beruházáshoz a településrendezési eszköz módosítása nem szükséges,
g) a régészet vonatkozásában a próbafeltárás vagy a megelõzõ régészeti feltárás engedélyezési eljárása, vagy a kulturális örökség védelmérõl szóló törvény szerint nagyberuházásnak minõsülõ építési beruházás esetén a próbafeltárás bejelentésének tudomásulvételére irányuló eljárás és a további régészeti feladatellátás meghatározására irányuló eljárás,
h) az építési engedélyezési eljárás,
j) az országos építési követelményektõl való eltérés engedélyezése iránti eljárás.
Az alapilleték 50 000 forint, melyen felül az integrált hatásvizsgálati szakaszba bevont hatósági eljárásonként 20.000 forint, az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az építési engedélyezési eljárással megegyezõ mértékû. Az integrált eljárásért az eljárásba bevont társhatóságonként 20.000 forint, a közremûködõ építésügyi hatóságnak 50 000 forint és ezen felül az építési engedélyezési eljárás illetéke.
Eljr. 29-35. §
Az építtetõ kérelmére indul. Az összevont telepítési eljárás
a) telepítési hatásvizsgálati szakaszból (THSZ) és
b) integrált építési engedélyezési szakaszból (IÉSZ) áll. Az építtetõ az összevont telepítési eljárás lefolytatása iránti kérelem benyújtása elõtt hatósági szolgáltatás iránti kérelmet terjeszthet elõ az építésügyi hatósághoz. Az építésügyi hatóság a kérelem beérkezésétõl számított öt napon belül az ÉTDR alkalmazásával megkeresi a vizsgálatra hatáskörrel rendelkezõ hatóságot, majd a szakhatóság véleményének beérkezését követõ munkanaptól számított tíz napon belül szakmai nyilatkozatot ad. A THSZ az építési beruházás megvalósításához szükséges önálló eljárásokat válthatja ki. A THSZ-ben a településrendezési eszköz módosításának, elfogadásának egyeztetési szakaszát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló kormányrendelet szerint e fejezetben foglalt eltérésekkel kell lefolytatni. Az építésügyi hatóság a THSZ-ben a döntést az utolsó hiányzó dokumentum vagy szakhatósági állásfoglalás beérkezésétõl számított tizenöt napon belül hozza meg. Az IÉSZ a következõ önálló eljárásokat válthatja ki:
a) egységes környezethasználati engedélyezési eljárás,
b) építési engedélyezési eljárás,
c) az országos építési követelményektõl való eltérés engedélyezési eljárása. Az integrált építési engedély iránti kérelem elbírálása során a telepítési engedélyben foglaltak az építésügyi hatóságot és a szakhatóságokat – azokban a kérdésekben, amelyekrõl kifejezetten rendelkeztek, illetve amelyekrõl az telepítési hatásvizsgálati szakaszban nyilatkoztak – akkor is kötik, ha a telepítési engedély megadását követõen a telepítési engedély lényeges tartalmát érintõ jogszabályok, illetve a kötelezõ hatósági elõírások megváltoztak.


Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése

Az OTÉK IV. Fejezetében foglalt elõírásoktól eltérõ mûszaki megoldás tervezése esetén az országos építési követelményektõl való eltérés engedélyezésére az OTÉK 111. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében – figyelemmel a természeti erõforrások fenntarthatóságának biztosítására vonatkozó követelményekre – az építésügyi hatóságtól engedély kérhetõ.
illeték: 20.000 Ft
Eljr. 36-38. §, OTÉK
A kérelmet elõ lehet terjeszteni
a) önálló kérelemként,
b) az építési vagy a fennmaradási engedély iránti kérelemmel együtt,
c) az összevont engedélyezési eljárás második szakaszában az építési engedélyezési szakaszban, vagy
d) az összevont telepítési eljárás második szakaszában az integrált építési engedélyezési szakaszban. Az építésügyi hatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja, hogy a tervezett eltérés, az érintett szakhatóság állásfoglalása, illetve a rendeltetésszerû és biztonságos használat követelményeinek figyelembevételével engedélyezhetõ-e. Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelem tárgyában az érdemi döntést az eljárás megindulásától, illetve az utolsó pótolt dokumentum vagy szakhatósági állásfoglalás beérkezésétõl számított tizenöt napon belül hozza meg.
az eljárás kizárólag kérelemre indul; a hatósági kikéri a Földhivatalból a szomszédok tulajdoni lapját, az érintett szakhatóságok nyilatkozatát, ezután elkészül a határozat.
Jogerõssé válás: a postázás után az utolsó visszaérkezõ tértivevény dátumától számított 15. nap.


Hatósági bizonyítvány kiállítása

A telken meglévõ építmény vagy önálló rendeltetési egység jogszerûségére az építésügyi hatóság a vonatkozó adat, tény igazolása céljából hatósági bizonyítványt állít ki.
illeték: 20.000 Ft
Eljr. 56. §
Kérelemre, vagy az ingatlanügyi hatóság megkeresésére az OÉNY-bõl megismerhetõ adat, tény, állapot, vagy helyszíni szemle alapján a telken meglévõ építmény vagy önálló rendeltetési egység jogszerûségére az építésügyi hatóság vonatkozó adat, tény igazolása céljából hatósági bizonyítványt állít ki. A hatósági bizonyítványt az eljárás megindulásától számított tíz napon belül önálló határozattal kell kiadni. A telken építmény meglétére vagy hiányára vonatkozó hatósági bizonyítványt az építésfelügyeleti hatóság állítja ki.


Az építésügyi hatóság szakhatósági eljárása

Az építésügyi hatóság számára a kérelmezõ a szakhatóságként való eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat fizet. Az építésügyi hatóság kérelemre elõzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.
Igazgatási szolgáltatási díj:20.000 Ft
Eljr. 57. §. Az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megilletõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló 24/2011. (VII. 21.) BM rendelet 2. §
Az építésügyi hatóság szakhatóságként történõ közremûködése során helyszíni szemlét tart és meg vizsgálja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, illetve a településrendezési és építésügyi követelményekben elõírtak teljesülését. A díjat a kérelmezõ az engedélyezõ hatóság számlájára átutalással, vagy az engedélyezõ hatóság által kiadott készpénz-átutalási megbízással „igazgatási szolgáltatási díj” jogcím megjelöléssel az alapeljárás illetékével vagy igazgatási szolgáltatási díjával egyidejûleg köteles megfizetni.


Fakivágás

Feladat leírás: Közterületen lévő fásszárú növények kivágására irányuló kérelem esetén.
Eljárási illeték: 5000.-Ft illetékbélyeg
Jogszabály: A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormány rendelet
Nyomtatvány, letölthető dokumentumok: A rendelet 2. számú melléklete
Folyamat:
1) Kérelem benyújtása;
2) Engedélyezési eljárás;
Eljárási határidő: 30 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama.
Ügyintéző: Kalóz Tímea V.em.517. 88/521-141


Vadkár

Feladat leírás: Kötelezõ megtéríteni a gímszarvas, a dámszarvas, az õz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezõgazdaságban és az erdõgazdálkodásban, továbbá az õz, a mezei nyúl és a fácán által a szõlõben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdõsítésben, valamint a csemetekertben okozott kár öt százalékot meghaladó részét (vadkár). A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vad vadászatára jogosult, és akinek vadászterületén a károkozás bekövetkezett, illetõleg akinek vadászterületérõl a vad kiváltott.
Eljárási illeték: 3000.-Ft illetékbélyeg
Jogszabály: A vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. Törvény;
79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól.
Folyamat:
1) Bejelentés megtétele;
2)A kárszakértõt a jegyzõ rendeli ki a bejelentéstõl számított 8 napon belül;
3)A jegyzõ a szakértõ vadkárbecslése alapján az érintettek közötti egyezséget illetve annak hiányát jegyzõkönyvbe foglalja.;
4) Az a fél aki nem ért egyet a kár megállapítással 30 napon belül polgári peres úton kérheti a kár megállapítását.
Ügyintézõ: Kalóz Tímea V.em.517. 88/521-141

Nyomtatvány, letölthetõ dokumentumok:
Az eljárás a károsult bejelentésére indul.


Zajkibocsátási határérték megállapítása

Feladat leírás: Kötelezõ zajkibocsátási határérték megállapítását kérni az: épületek építése; egyéb építmények építése; speciális szaképítés; gépjármû motorkerékpár kereskedelme javítása; nagykereskedelem; kiskereskedelem; szálláshely szolgáltatás; vendéglátás; reklám, piackutatás; építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés; alkotó- mûvészeti szórakoztató tevékenység; sport, szórakoztató, szabadidõs tevékenység esetén.
Illeték: 5000.-Ft illetékbélyeg
Jogszabály: A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Kormány rendelet;
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
Kérelem: 93/2007. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. számú melléklete
Menete: 1) Kérelem benyújtása; 2) Engedélyezési eljárás lefolytatása; 3) Az ügyintézõ az engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli a kérelmezõvel.
Ügyintézõ: Kalóz Tímea V.em.517. 88/521-141


Ivóvíz-hálózatra történő rákötés

Feladat leírás: ingatlan ivóvíz-hálózatra történõ rácsatlakozása
Eljárási illeték: nincs
Jogszabály: 2011. évi CCIX. törvény a víziközmû-szolgáltatásról
Eljárás menete: Közmûegyeztetés a bekötésrõl a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. Ajkai Üzemmérnökségén
– nyomtatványok leadása a Bakonykarszt Zrt. Ajkai Üzemmérnökségén
– bekötés átvétele
– terveztetés
– bekötés kivitelezése
– formanyomtatványok (3db) kitöltése
– nyomtatványok aláíratása az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalban
– nyomtatványok leadása a Bakonykarszt Zrt. Ajkai Üzemmérnökségén
– bekötés átvétele (Bakonykarszt Zrt.)
Ügyintézõ: Andrónyi Miklós V.em.517. 88/521-141

Nyomtatvány, letölthetõ dokumentumok:
http://www.bakonykarszt.hu/_user/file/letoltheto/F0702-08-KVizhalozatra_valo_rakotesre.pdf http://www.bakonykarszt.hu/_user/file/letoltheto/F0704-12-NYTervezett_viz-szennyvizbekotes_megvalositasarol.pdf
http://www.bakonykarszt.hu/_user/file/letoltheto/F0704-15-SZtulajdonjog_atruhazasi_szerzodes-bekotes.pdf


Csatorna-hálózatra történő rákötés

Feladat leírás: ingatlan szennyvízcsatorna-hálózatra történõ rácsatlakozása
Eljárási illeték: nincs
Jogszabály: 2012. évi CCIX. törvény a víziközmû-szolgáltatásról.
Folyamat: – közmûegyeztetés a bekötésrõl a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. Ajkai Üzemmérnökségén
– nyomtatványok leadása a Bakonykarszt Zrt. Ajkai Üzemmérnökségén
– bekötés átvétele
– terveztetés
– bekötés kivitelezése
– formanyomtatványok (3db) kitöltése
– nyomtatványok aláíratása az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalában
– nyomtatványok leadása a Bakonykarszt Zrt. Ajkai Üzemmérnökségén
– bekötés átvétele (Bakonykarszt Zrt.)
Ügyintézõ: Andrónyi Miklós V.em.517. 88/521-141

Nyomtatvány, letölthetõ dokumentumok:
http://www.bakonykarszt.hu/_user/file/letoltheto/F0702-05-KKozmucsatornara_valo_rakotesre.pdf
http://www.bakonykarszt.hu/_user/file/letoltheto/F0704-12-NYTervezett_viz-szennyvizbekotes_megvalositasarol.pdf
http://www.bakonykarszt.hu/_user/file/letoltheto/F0704-15-SZtulajdonjog_atruhazasi_szerzodes-bekotes.pdf


Talajvízkút létesítése

Feladat leírás: <500 m3/év kapacitású talajvízkút létesítése
Eljárási illeték: 5 000 Ft
Jogszabály: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról; 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történõ beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeirõl.
Folyamat: – terveztetés szakági tervezõvel
– tervek és a mellékelt engedélykérelem beadása az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalba
– vízjogi létesítési engedély kiadása
– kút létesítése
– vízjogi üzemeltetési engedélyezésre dokumentáció beadása az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalba
– vízjogi üzemeltetési engedély kiadása
Ügyintézõ: Andrónyi Miklós V.em.517. 88/521-141

Nyomtatvány, letölthetõ dokumentumok:
Kút engedély


Városgazdálkodás

Bérbeadás, értékesítés

Feladat leírás: Nem lakás célú helyiségek – üzletek, irodák, egyéb – bérbeadása, értékesítése
Eljárási illeték: nincs
Folyamat: Írásbeli jelentkezés a megjelentetett pályázati kiírások szerint.
Ügyintézõ: Beledi Zsolt V.em.515. 88/521-115

Nyomtatvány, egyéb dokumentumok: nincs


Termőföld értékesítése, haszonbérbe adása

Feladat leírás: haszonbérleti szerződés megkötése kiskertek céljára, családi gazdálkodónak, mezőgazdasági termelőnek határozott időtartamra.
Eljárási illeték: nincs
Jogszabály:
– A termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény
– A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény
– A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II.18.) Korm. Rendelet
– A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet
– 225/2008.(IX.9.) Korm. rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és elő-haszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet módosításáról
Jogszabályok megtekintése…

Folyamat: Vételi, haszonbérleti ajánlat benyújtását követően az illetékes bizottság dönt az ajánlat elfogadásáról, vagy elutasításáról. Az ajánlatok kifüggesztésre kerülnek a helyi hirdető táblára, és megküldésre kerülnek a Nemzeti Földalapkezelő szervezethez. Amennyiben a jogosultak nem élnek elő haszonbérleti ill. elővásárlási jogukkal, a szerződések megköthetők. Ügyvédi költség nincs.
A bérbe adható termőföldekről érdeklődjön az ügyintézőtől.
Ügyintéző: Beledi Zsolt V.em.515. 88/521-115

Nyomtatvány, letölthető dokumentumok: nincs


Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

Feladat leírás: lakótelkek, kiegészítő telkek, egyéb ingatlanok értékesítése
Eljárási illeték: nincs
Jogszabály:
– A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII.9.) FVM rendelet
– 1997. évi LXXVIII. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
– A földhivatalokról szóló 338/2006 (XII.23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól.
Jogszabályok megtekintése…

Folyamat:
1. Telekvásárlási kérelem benyújtása az önkormányzathoz (vevő adataival: szül. kori név, szül. hely, szül. idő, anyja neve, előző házasságban viselt neve, állandó lakcím, értesítési cím, személyi szám, adóazonosító jel)
cég esetén: cégbejegyzés száma, statisztikai számjele, adószáma;
2. testület vagy bizottság döntése
3. szükség esetén telekalakítási eljárás lefolytatása
4. adásvételi szerződés megkötése
ügyvédi költség nincs
A bérbe adható, vagy értékesítésre kijelölt ingatlanokat a város honlapján tesszük közzé. Kérjük, figyelje a határidőket, a pályázathoz az előírt anyagokat mellékelje.
Ügyintéző: Beledi Zsolt V.em.515. 88/521-115


Kisajátítási eljárás

Feladat leírás: célja az önkormányzati beruházások zavartalan lebonyolítása érdekében a szükséges ingatlan területének önkormányzati tulajdonba kerülése
Eljárási illeték: nincs
Jogszabály:
– A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII.3.) Korm. Rendelet,
– 2007. évi CXXIII. Törvény a kisajátításról
Jogszabályok megtekintése…

Folyamat: Az önkormányzat értékbecslést készíttet független szakértővel, ennek alapján vételi ajánlatot tesz az érintett ingatlan tulajdonosának. Amennyiben a tulajdonos azt elfogadja, telekalakítási eljárás lefolytatása, majd szerződéskötés. Amennyiben elutasítja az ajánlatot, kisajátítási eljárás lefolytatására kerül sor. A kártalanítás összegét az eljáró államigazgatási szerv a független értékbecslő szakértő bevonásával állapítja meg.
Az eljárás jogerős befejezését követően a tulajdoni lapra az önkormányzat tulajdonjoga kerül bejegyzésre a tulajdonossal nem kell szerződést kötni.
Ügyintéző: Beledi Zsolt V.em.515. 88/521-115

Nyomtatvány, letölthető dokumentumok: nincs


Közút céljára történő lejegyzés

Feladat leírás:Közutak építéséhez szükséges területrész megszerzése kisajátítási eljárás nélkül
Jogszabály: 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelmérõl
Folyamat: Az önkormányzat kezdeményezésére a megyei kormányhivatal a teleknek a közút céljára szükséges részét igénybe veheti és lejegyezheti – kártalanítási összeg egyidejû megfizetése mellett.
Ügyintézõ: Beledi Zsolt V.em.515. 88/521-115


Belterületbe vonás

Feladat leírás: magánszemély kezdeményezésére induló eljárás. Kizárólag az önkormányzat képviselõ-testülete által hozott határozat birtokában indítható!
Eljárási illeték: nincs
Jogszabály:
– 1994. évi LV. Törvény a termõföldrõl
– 2007. évi CXXIX. Törvény a termõföld védelmérõl
– 63/2012.(VII.2.) VM. Rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei elõtt kezdeményezett eljárásokban fizetendõ igazgatásiszolgáltatási díjak mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
Folyamat:
1. Belterületbe vonási kérelem benyújtása az önkormányzathoz.
2. Képviselõ-testület döntése
3. Fekvéshatár megváltoztatási vázrajz elkészítése
4. Kérelmezõ által csatolandó melléklet: talajvédelmi terv
5. Elõzetes költségek befizetése az önkormányzatnak ( jellemzõen: földvédelmi járulék, az ingatlan aranykorona értékétõl függ; eljárási díjak – Földhivatal 15.000 Ft-termelésbõl történõ kivonás, talajvédelmi hatóság 50.000 Ft -, szakhatósági megkeresés átlag 7.500 Ft, talajvédelmi terv átlag 85.000 Ft, vázrajz adatszolgáltatás átlag 6.000 Ft, vázrajz záradékolás átlag 2.500 Ft, ingatlan-nyilvántartás átvezetés díja 6.600 Ft, vázrajz átlag 80.000 Ft)
6. Ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetés
Ügyintézõ: Beledi Zsolt V.em.515. 88/521-115

Nyomtatvány, letölthetõ dokumentumok: nincs


Vásárrendezés

Feladat leírás: karácsonyi vásárra, szilveszteri árusításra pavilonok bérbeadása
Eljárási illeték: nincs
Folyamat: Elõzetes írásbeli igénybejelentés alapján kerül sor bérleti szerzõdés megkötésére.
A bérbeadás és helyfoglalás az igénylés sorrendjében történik.
Közöljük, hogy összesen 14 db faház adható bérbe, a jelentkezéseket a nyilvános hirdetésben megadott határidõig be kell nyújtani.
Ügyintézõ: Beledi Zsolt V.em.515. 88/521-115


Tulajdonosi nyilatkozat kiadása

Feladat leírás: önkormányzati tulajdont érintõ közmûvezeték fektetéséhez hozzájárulás
Eljárási illeték: nincs
Jogszabály: 15/2013.(VI.27.) rendelet az önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatáról
Folyamat: A megkeresést a kivitelezõ vagy tervezõ szervezet nyújtja be.
Az önkormányzat meghatározza, hogy milyen feltételekkel járul hozzá a területét érintõ kivitelezési munkák elvégzéséhez. A hozzájárulás kaució letétbe helyezéséhez köthetõ!
Ügyintézõ: Beledi Zsolt V.em.515. 88/521-115


Közvilágítási hibák bejelentése

Jogszabály: 2007. évi LXXXVI. Törvény a villamos energiáról
Folyamat: A megbízott karbantartó szervezettel az önkormányzat áll kapcsolatban. A hibák bejelentése folyamatosan történik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a városi közvilágítás javítását NEM az E.ON Zrt. végzi, az oda jelentett hibák javítása nem történik meg.
Kérjük adja meg a hiba pontos, vagy beazonosítható helyét a javítás megkönnyítése céljából.
Ügyintézõ: Beledi Zsolt V.em.515. 88/521-115


Vagyonnyilatkozat

Nyomtatványok és segédanyagok a vagyonnyilatkozattételre kötelezettek számára:
Jogszabályi háttér
Kitöltési útmutató
Vagyonnyilatkozat nyomtatvány a kötelezett számára
Vagyonnyilatkozat nyomtatvány hozzátartozó számára