TÁJÉKOZTATÓ tanszervásárlási támogatás igényléséről

Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Szociális és Igazgatási Irodája értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy gyermekeik tanszereinek megvásárlásához az önkormányzat támogatást biztosít, mely támogatás a szülő, illetve fiatal felnőtt részére kerül kiutalásra.

Támogatásban az az ajkai lakóhellyel rendelkező általános- vagy középiskola nappali tagozatán tanuló gyermek részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 57.000.- Ft-ot, egyedülálló esetén a 71.250.- Ft-ot.

További feltétel, hogy a család nem rendelkezik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben meghatározott vagyonnal. Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, vagyoni értékű jogot, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeget kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000.-Ft) meghaladja azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

A jövedelem-számításnál figyelembe kell venni minden rendszeres ellátási formát, így a keresetet, mellék- és másodállásból származó jövedelmet, nyugdíjat, egyéb nyugdíjszerű ellátást, ápolási díjat, gyermektartásdíjat, rendszeres szociális segélyt, gyermeknevelési támogatást, családi pótlékot, stb.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők nem jogosultak tanszervásárlási támogatásra!

A kérelemhez szükséges nyomtatványok átvehetők az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Szociális és Igazgatási Irodáján (4. emelet 414. iroda) ügyfélfogadási időben (hétfőn és szerdán), illetve letölthetők az alábbi hivatkozásokról:

KÉRELEM tanszervásárlási támogatás igényléséhez…

MUNKAADÓI igazolás…

A kérelem benyújtható: 2017. június 19. napjától 2017. július 05. napjáig terjedő időszakban.

E határidő elmulasztása után tanszertámogatás nem igényelhető.

Szociális és Igazgatási Iroda

A hozzászólások le vannak tiltva.